Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Zoznam riešených projektov APVV  v roku 2015

 

ID projektu

Žiadateľ

Riešiteľ

APVV-0461-11

Výskum a vývoj nových technológii etalonáže a kalibrácie meracích prístrojov a zariadení prietoku a objemu kvapalných uhľovodíkov

prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

APVV-0419-11

Adaptácia moderných výpočtovo-simulačných metód do oblasti vývoja valivých ložísk a ich verifikácia v reálnych podmienkach

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

APVV-0458-11

Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

APVV-0842-11

Simulátor ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia na skúšobnom stave.

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, PhD.

APVV-0736-12

Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených vláknami pri cyklickom zaťažení

doc., Ing. Vladimír Dekýš, CSc.

APVV-14-0508

Vývoj nových metód pre navrhovanie špeciálnych veľkorozmerných otočných ložísk

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

APVV-14-0752

Rekonfigurovateľný logistický systém pre výrobné systémy novej generácie Factory of The Future (RLS_FoF)

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

APVV-14-0096

Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí

prof. Dr. Ing. Milan Sága

Bilaterálne projekty

SK-CZ-2013-0046

Korózna degradácia horčíkových zliatin a ich interakcia s biologickými systémami

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

SK-CZ-2013-0047

Vysokocyklová a gigacyklová únava ultrajemnozrnných materiálov pripravených intenzívnou platickou deformáciou

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

SK-CZ-2013-0076

Deformačná štruktúra cyklicky zaťažovaných vybraných ľahkých zliatin a ich kompozitov

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

SK-CZ-2013-0017

Využitie magnetickej a napäťovej anizotropie pri štúdiu integrity povrchu

prof. Ing. Miroslav Neslušan, Dr.

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás