Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY

(študijný odbor 2307 strojárske technológie a materiály)

 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj automatizácie strojárskej výroby. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko – ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

 

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

(študijný odbor 2307 strojárske technológie a materiály)

 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na riešenie náročných výskumných a vývojových úloh z oblasti strojárskych technológií. Disponuje znalosťami vybraných vedeckých metód a prístupov, má potrebné zručnosti pre využitie podporných informačných technológií a dokáže aplikovať štandardné i špecifické metódy strojárskej technológie v praxi. Je schopný viesť riešiteľské kolektívy, projekty a systematicky pracovať pre dosiahnutie vedeckých, vývojových i podnikateľských cieľov.
Systém jeho vedeckej prípravy umožňuje jeho zapojenie do širokého spektra výskumných aktivít. Po ukončení štúdia nachádza uplatnenie na akademickej pôde, výskumných pracoviskách, podnikových vývojových pracoviskách a vo výrobnej strojárskej praxi ,ako vedúci pracovník.

 

TECHNICKÉ MATERIÁLY

(študijný odbor 2307 strojárske technológie a materiály)

 

Strojárske technológie a materiály sú základnou súčasťou výroby strojov a strojových zariadení pracujúcich vo všetkých odvetviach hospodárstva vyspelých krajín sveta. Pre v súčasnosti požadovanú vysokú spoľahlivosť funkcie a kvalitu súčiastky, stroja, nástroja, zariadenia, spotrebného predmetu a pod., je veľmi dôležitý výber materiálu, jeho metalurgická príprava a technológia spracovania na výrobky s finálnym geometrickým tvarom, rozmermi, a vlastnosťami. Pre vyspelé ekonomiky je preto nevyhnutné mať k dispozícii odborníkov ktorí poznajú súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami konštrukčných materiálov.
Absolvent študijného programu Technické materiály ovláda metódy vývoja a hodnotenia kovových aj nekovových materiálov používaných v strojárstve (napr. nanomateriály, materiály pre vysoké teploty, pre dlhodobé zaťaženie v radiačnom alebo koróznom prostredí, pre vysokorýchlostné obrábanie, ultraľahké materiály, a pod.), pozná súvislosti medzi ich zložením, štruktúrou a vlastnosťami; má znalosti o nových materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a metódach hodnotenia i ovplyvňovania úžitkových vlastností; prehlbuje a rozširuje teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov.
Absolventi doktorandského štúdia majú uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov a firiem v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja, servisu a údržby; môžu pôsobiť v špičkových manažérskych funkciách, v riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických univerzitách a technických vysokých školách. Môžu sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.

 

ČASTI A MECHANIZMY STROJOV

(študijný odbor 2301 časti a mechanizmy strojov)

 

Absolvent študijného programu „Časti a mechanizmy strojov“ získa v  inžinierskom stupni odborného štúdia potrebné znalosti z odborných predmetov, akými sú mechanika tuhých telies, mechanika tekutín, termomechanika, konštruovanie II - časti strojov, pružnosť a pevnosť, metodika konštruovania, CAD systémy, simultánne konštruovanie a optimalizácia, metóda konečných prvkov, bionika a inovácie technických systémov a pod., ktoré spolu s ostatnými konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci študijného programu „Konštrukcia strojov a zariadení“ a ďalších podobných.
V nadväznosti na túto bázu si absolvent v treťom stupni štúdia prehĺbi vedomosti  z aplikovaných vedných disciplín zameraných na návrh, konštruovanie, modelovanie a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov. V rámci štúdia doktorandského stupňa je venovaná pozornosť aj výskumu, vývoju  a inováciám, ako aj ďalšiemu rozvoju metód a technológií, ktoré sa dnes využívajú pri výskume, vývoji, inováciách a konštrukcii častí strojov a mechanizmov a ich prototypov. Študenti majú možnosť na základe výberu z ponúkaných voliteľných predmetov doprofilovať svoje odborné zameranie na oblasť výskumu, zameranú na rozvoj metód, postupov a znalosti z 3D modelovania a tvorby virtuálnych modelov, simulácie, optimalizácie a analýzy s využitím metódy konečných prvkov,  inovácií, tvorby prototypov pomocou rapid technológií a výpočtových a simulačných metód pre štrukturálnu a dynamickú analýzu a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov.

 

POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE A  MECHANIKA STROJOV

(študijný odbor 2301 časti a mechanizmy strojov)

 

Absolvent študijného programu denného a externého doktorandského štúdia „Počítačové modelovanie a  mechanika strojov“ pozná súčasný stav rozvoja študijného odboru, ovláda a tvorivo rozvíja vedecké metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení a tvorí sofvér pre nové aplikácie v rôznych oblastiach technickej praxe a interdisciplinárneho inžinierstva. Rozvíja počítačovo orientované a inžinierske výpočtové metódy a aplikuje ich pri návrhu mechanických sústav v strojárstve, v stavebníctve, v priemysle a elektrotechnike. Formuluje matematicko-fyzikálne modely mechanických polí a ich interakcií v klasických i nových technologických materiáloch ako sú kompozity, smart materiály, piezoelektrické materiály, a pod. Rozvíja experimentálne metódy mechaniky a uplatňuje ich v spojení s výpočtovými metódami pri identifikácii a analýze mechanických prvkov a sústav, ako aj pri stanovovaní ich spoľahlivosti a životnosti.

 

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

(študijný odbor 2304 energetické stroje a zariadenia)

 

Absolvent doktorandského štúdia (PhD.)  po absolvovaní štúdia by mal preukazovať schopnosť posúvať dopredu teoretické znalosti v odbore a pripravenosť na samostatnú tvorivú činnosť, riešiť na vysokej teoretickej i praktickej úrovni nové problémy, ktoré prináša prax. Absolvent by mal byť schopný  komunikovať v svetovom jazyku a tak nájsť uplatnenie nielen doma ale aj v zahraničí ako samostatný tvorivý  konštruktér alebo konzultant, vedecký alebo výskumný pracovník alebo ako pedagóg na vysokej škole. Jadro vedomostí absolventa doktorandského štúdia tvoria základy  teplotechniky,  hydrotechniky ,  základné vedomosti a orientácia na využívanie alternatívnych zdrojov energie, základné vedomosti o palivách a ich efektívneho využívania pri výrobe energií, znalosti o odpadoch a možnosti ich energetického využívania, znalosť technológií výroby a transformácií energií , znalosti o projektovaní a konštrukcii energetických strojov a zariadení, znalosti o fyzikálno-chemických  vlastnostiach konštrukčných materiálov, znalosti z distribúcie a efektívneho využívania tepelnej energie, základná znalosť právnych súvislostí a základná znalosť manažérskych a marketingových súvislostí potrebných pri tvorbe a uplatnení technológií vo výrobe a v komunikácii so zákazníkom.

 

KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

(študijný odbor 2353 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode, lietadlá)

 

Absolvent doktorandského študijného programu Koľajové vozidlá v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja dopravných prostriedkov so zameraním na oblasť koľajových vozidiel.
Absolvent doktorandského študijného programu Koľajové vozidlá získa znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj koľajových vozidiel, racionalizáciu a zlepšovanie kvality a projektové riadenie údržby KV a tiež znalosti na zvyšovanie efektívnosti ich prevádzky pri rešpektovaní ekologických požiadaviek. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

 

PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO

(študijný odbor 2645 priemyselné inžinierstvo)

 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania je pripravený na riešenie náročných výskumných a vývojových úloh z oblasti priemyselného inžinierstva. Disponuje znalosťami vybraných vedeckých metód a prístupov, má potrebné zručnosti pre využitie podporných informačných technológií a dokáže aplikovať štandardné i špecifické metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Je schopný viesť riešiteľské kolektívy, projekty a systematicky pracovať pre dosiahnutie vedeckých, vývojových i podnikateľských cieľov.
Systém jeho vedeckej prípravy umožňuje jeho zapojenie do širokého spektra výskumných aktivít. Po ukončení štúdia nachádza uplatnenie na akademickej pôde, výskumných pracoviskách, podnikových vývojových pracoviskách a po adaptačnom procese i vo vrcholovom manažmente organizácií.

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás