Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Medzi významné aktivity v tejto oblasti patria členstvá v nasledovných organizáciách a združeniach (individuálne členstvá):

 • JAST - Japan Society of  Tribologist  - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • ASLE - American Society of Lubrication Engineers - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • EAIE European Asociation of  International Education - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • EUA European University Association IEP Pool - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • ITC International Tribology Council London UK - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • DAAD Deutscher akademischer Austauschdienst Auswahlgremium SK - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • Aktion Austria -Slovakia Leitungsgremium - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • SSTT Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, predseda - prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.;
 • Člen výboru pre certifikačnú schému COO vo zváraní pri VUD, a.s. Žilina, SNAS reg. No.033/O-005 - Ing. Marián Leitman, PhD.;
 • technická komisia pri SÚTN  - doc. Ing. Martin Žarnay, PhD. (člen);
 • technická komisia pri SÚTN  - Ing. Andrej Kovalčík, PhD. (člen);
 • technická komisia TK 62  pri SÚTN - doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.  (predseda komisie);
 • zástupca v komisii  ISO/TC 10 za SR- doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.;
 • zástupca AZZZ SR do komisie na ochranu nestrannosti certifikačného orgánu SKQS (od 31. 1. 2012)- doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.;
 • prezident správnej rady SKQS (od 12. 11. 2012) - doc. Ing. Jozef Bronček, PhD..
 • WCPS - World Confederation on Productivity Science, Kanada - prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.;
 • IIE - Institute of Industrial Engineers, Atlanta, USA - prof. Ing. Milan Gregor, PhD.;
 • EPN - European Productivity Network, Brussels, Belgicko - prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.;
 • UNIDO, E4PQ - Productivity, Wien, Rakúsko - prof. Ing. Milan Gregor, PhD.;
 • LEI - Lean Enterprise Institute, Boston, USA - prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.;
 • Eisenhover Foundation, Philadelphia, USA - prof. Ing. Milan Gregor, PhD.;
 • IMS - Intelligent Manufacturing Systems - prof. Ing. Milan  Gregor, PhD., prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.;
 • High Level Group - Európska technologická platforma ManuFuture - prof. Ing. Milan Gregor, PhD.;
 • Mirror Group - Európska technologická platforma ManuFuture - prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.;
 • EFFRA - European Factory of the Future Research Association - prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.;
 • &DAAAM (Danube Adria Association for Automation  Manufacturing) asociácie, Viedeň - prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., prof. Dr. Ing. Ivan Kuric;
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją - prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.;
 • SES (Slovenská ergonomická spoločnosť) - doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. (predseda spoločnosti), prof. Ing. Milan Gregor, PhD. (člen), prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD. (člen);
 • ZAP (Združenie automobilového priemyslu SR) - prof. Ing. Milan Gregor, PhD. (člen výkonného výboru), doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. (člen komisie pre BOZP);
 • CEIT (Central European Institute of Technology) prof. Ing. Milan Gregor, PhD. (predseda dozornej rady), prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD. (člen dozornej rady), prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD (člen dozornej rady), hosť. prof. Ing. Peter Magvaši, CSc (predseda vedecko-technickej rady);
 • KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra) - doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. (člen komisie);
 • APVV (Agentúra pre podporu vedy a výskumu)- prof. Ing. Milan Gregor, PhD. (člen komisie);
 • Slovenská spoločnosť pre údržbu - doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. (člen);
 • Česká spoločnosť pre údržbu-  doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. (člen);
 • člen permanentného medzinárodného DAAAM komitétu „CA Systems and Technologies“ - prof. Dr. Ing. Ivan Kuric;
 • člen Poľskej akadémie vied, PAN - Poľska Akadémia Nauk, komisia Budowy Maszyn, od r. 2000 - prof. Dr. Ing. Ivan Kuric;
 • American Association of Engineering Societies - prof. Ing. Milan  Žmindák, CSc.;
 • Česká společnost pro mechaniku - prof. Ing. Milan  Žmindák, CSc.;
 • Slovenská spoločnosť pre mechaniku - prof. Ing. Milan  Žmindák, CSc.;
 • Združenie VTS pri Žilinskej univerzite - prof. Ing. Milan  Žmindák, CSc.; prof. Dr. Ing. Milan Sága;
 • Člen pracovnej komisie APVV - prof. Dr. Ing. Milan Sága, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
 • Česká slévárenská společnost - doc. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.;
 • Sdružení přesného lití, Brno - ČR - prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. (viceprezident);
 • Slovenská zváračská spoločnosť, Bratislava - prof. Ing. Jozef Meško, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Ing. Ján Pleva;
 • Člen Poľskej akademie vied, PAN - Polska Akademia Nauk, komisia: Odlewnictwo - zlievárenstvo - prof. Ing. Agustín Sládek, PhD.;
 • Člen expertnej skupiny IIW (International Institut of Welding), Paríž - prof. Ing. Jozef Meško, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Ing. Ján Pleva;
 • WFO (CIATF) - Medzinárodné združenie zlievarenských spolkov, Odborná komisia pre ekológiu - Birminghem, Anglicko - prof. Ing. Augustín Sládek PhD., doc. Ing. Peter Fabian, PhD.;
 • Polish Scientific Society of Combustion Engines - prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD., prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.;
 • UIC Union Internationales des Chemins de Fer, pracovná skupina B 126.3 Ing. Rudolf Řezníček, PhD.
 • UIC Expert group for disc brake pads and brake test benches - Ing. Rudolf Řezníček, PhD.
 • Člen - Spoločnosť pre projektové riadenie - doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.
 • Člen - Slovenská spoločnosť údržby - doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.
 • EFNMSvzw - European Federation of Nationa Maintennace Societies  - doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. ( člen General Assembly a EMAC European Maintnenance Assessment Committee);
 • SSU (Slovenská spoločnosť údržby) - doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. (predseda predstavenstva);
 • technická komisia TK 116 Služby pri SÚTN  - doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. (člen);
 • Predseda Vedecko technickej spoločnosi (VTS) pri ŽU v Žiline - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Členstvo v redakčnej rade časopisu: Applied and Computational Mechanics, University of West Bohemia, ISSN 1802-680X.- prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen oborovej rady pre doktorský študijný program P2301 Strojní inženýrství, obor 2301V003 „Dopravní technika a technologie“ na VŠB TU Ostrava - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen redakčnej rady štvrťročníka „The Archives of Transport“ pre roky 2003 - 2006, vydávaného the Committee of Transport of the Polish Academy of Sciences - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu „Scientific Papers University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty - serie B“- prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen TK 32 „Technické prostriedky kombinovanej dopravy“ pri SÚTN Bratislava.- prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen TK 88 „Železničné dráhy a železničné koľajové vozidlá“ pri SÚTN Bratislava a predseda subkomisie „Železničné koľajové vozidlá“ - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline Predseda výboru VTS pri ŽU v Žiline - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Predseda Komisie pre štátne záverečné skúšky študijného odboru 2301T001 „Dopravní a manipulační technika“, Katedra konstruování strojů, ZČU v Plzni - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Spoločná odborová komisia vo vednom odbore 23-02-9 Dopravné stroje a zariadenia, špecializácia koľajové vozidlá (od r. 1997) - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen a podpredseda odborovej komisie v študijnom odbore 5.2.4. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • Člen Českej spoločnosti pre mechaniku - prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
 • partnerské grémium KAAD (SRN) - prof. Ing. Peter Palček, PhD.;
 • Člen stálej pracovnej skupiny AK - prof. Ing. Peter Palček, PhD.;
 • Členovia komisie VEGA č. 7 - prof. Ing. Eva Tillová, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.;
 • Československá mikroskopická spoločnosť - prof. Ing. Peter Palček, PhD., Ing. Mária Chalupová, prof. Ing. Eva Tillová, PhD.;
 • DANUBIA- ADRIA scientific committee,Vienna, Rakúsko - prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Peter Palček, PhD.;
 • AKI - člen asociácie koróznych inžinierov - prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.;
 • SLOVGAS - člen redakčnej rady - prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.;
 • Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV- prof. Ing. Radomila  Konečná, PhD., viceprezident Spoločnosti, vedúca žilinskej pobočky;
 • Člen - Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV - doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.,  prof. Ing. Eva Tillová, PhD., Ing. Mária Chalupová, Ing. Alan Vaško, PhD., Ing. Juraj Belan, PhD.;
 • Člen - Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy - doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.;

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás