Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága

 

Tel.: +421 41 513 2500

Fax: 041/5652 940

E-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

 

 

Príhovor dekana

 

Vážení študenti, milí priatelia, kolegovia,

 

strojárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, dotýka sa každého z nás. Stroje nám výrazne uľahčujú život a rozvoj v tejto oblasti aj v symbióze s ďalšími technickými disciplínami je pravdepodobne nevyhnutnosťou našej budúcnosti. A to nemám na mysli len automobilový priemysel, ktorý je dnes motorom slovenskej ekonomiky, ale aj ďalšie pre chod hospodárstva dôležité odvetvia.

 

Touto cestou si vás dovolím privítať na stránke Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorej viac ako šesťdesiatročná tradícia garantuje úspešnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s kvalitným realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú prax. Fakulta stála pri zrode univerzity a počas celého obdobia predstavovala významný nosný prvok, na ktorom bolo možné stavať a rozvíjať všetky aspekty tvoriace dynamické univerzitné prostredie.

 

V súčasnosti na fakulte študuje približne 1 500 študentov vo všetkých formách štúdia. Pre záujemcov o štúdium ponúkame 5 bakalárskych, 10 inžinierskych a 9 doktorandských plne akreditovaných študijných programov v dennej, ako aj externej forme. Študentom sú ponúkané nielen zaujímavé študijné programy, ale aj práca v laboratóriách jednotlivých katedier, honorovaná prax vo výrobných podnikoch doma i v zahraničí a to aj mimo EU. Hodnotenie študijných výsledkov v procese vzdelávania študentov je realizované kreditným systémom, ktorý študentom dovoľuje nielen profilovať svoje vzdelanie podľa vlastných schopností a potrieb. Systém vzdelávania zároveň umožňuje individuálne rozložiť a plánovať študijné povinnosti v súlade s rozvojom osobnosti každého študenta. Vzhľadom na to, že kreditný systém je kompatibilný s európskymi univerzitami, má študent fakulty možnosť absolvovať časť štúdia na inej fakulte nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pre záujemcov o štúdium v zahraničí slúžia už niekoľko rokov grantové schémy, ktoré umožňujú získať nové skúsenosti a vedomosti na zahraničných univerzitách. Dnes už je priam nevyhnutné počas štúdia získať skúsenosti aj z iných univerzít, prípadne inštitúcií, čo prináša absolventom nový pohľad na nimi absolvované študijné zameranie. V neposlednom rade treba pripomenúť aj dobré ubytovacie podmienky, ktoré sú na Žilinskej univerzite všeobecne známe, ako aj možnosť získania rôznych druhov štipendií, ktoré sú príjemnou odmenou za vynaložené úsilie.

 

Aktuálne fakultu tvorí desať odborných katedier, na ktorých pracuje 26 profesorov, viac ako 30 docentov a desiatky odborných asistentov a výskumníkov, ktorí v spolupráci s ostatnými pracovníkmi fakulty a univerzity zabezpečujú pedagogický a vedecko-výskumný proces. Pre rozvoj vedy a techniky má fakulta k dispozícii desiatky laboratórií a viacero špecializovaných počítačových učební, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú aplikácie najmodernejších technológií a poznatkov výskumu do technickej praxe. V centre odborného záujmu fakulty sú určite priemyselné technológie a z nich odvíjajúce sa špecifické oblasti, ako sú technológie virtuálneho modelovania a počítačovo podporovaný experimentálny výskum výrobných technológií a materiálového inžinierstva.
Pracovisko sa môže pochváliť širokou medzinárodnou spoluprácou s renomovanými pracoviskami a partnerskými vysokými školami v Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Českej republike, Rusku, Ukrajine, ale aj v USA, Kanade a Japonsku.

 

Pri tejto príležitosti si dovolím pripomenúť najmä vám študentom, že vzdelanie je výhoda, ktorá otvára dvere aj tam, kde býva často zatvorené. Vzdelanie nemôže nikto nikomu vziať a záleží len na človeku, ako s ním bude narábať a či svoju výhodu dokáže využiť. Strojnícka fakulta a jej pracovníci sú pripravení byť nápomocní pri zvyšovaní vedomostí a technických zručností každého záujemcu. Želám všetkým našim poslucháčom, aby na našej fakulte našli naplnenie svojich očakávaní, harmonické prostredie pre rozvoj vlastnej osobnosti a aby získali pocit, že vzdelávaním sa človek stáva dokonalejším a vnímavejším k humánnemu poslaniu ľudstva.     
 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás