Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Akreditačnej komisie, priznal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. októbra 2015 Strojníckej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline právo udeľovať akademický titul doktor/philosophiae (PhD.) v nasledovných študijných programoch:

 

Automatizované výrobné systémy (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

 

Strojárske technológie (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

 

Technické materiály (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

 

Časti a mechanizmy strojov (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

 

Počítačové modelovanie a mechanika strojov (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

 

Priemyselné inžinierstvo (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

 

Koľajové vozidlá (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové, vozidlá, lode a lietadlá

 

Energetické stroje a zariadenia (denná aj externá forma štúdia)

- študijný odbor 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

 

SMERNICA 110/2013 Študijný poriadok pre tretí stupeň VŠ na ŽU v Žiline

Individuálny študijný plán - tlačivo

Protokol o skúške z predmetu

Ročné hodnotenie

Žiadosť o vykonanie dizertačnej súšky

Žiadosť o prerušenie štúdia, NDŠ (nadštandardná dĺžka štúdia), a iné ...

Metodické usmernenie dekana 1/2013 o dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na SjF

Pravidlá pre schvaľovanie školiteľov v doktorandskom študijnom programe

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o doktorandské štúdium

 

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Žiadosť o vykonanie obhajoby

Doklady potrebné k obhajobe

Vzor obalu záverečnej práce

Vyhláška o záverečných prácach

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás