Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Zoznam riešených KEGA projektov v roku 2015

 

Rok začiatku riešenia projektu

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho
pracoviska VVŠ

2015

034ŽU-4/2015

Elektronický katalóg defektov a ich ultarzvukových indikácií pri skúšaní materiálov novou ultrazvukovou metódou Phassed Array

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

2015

032ŽU-4/2015

On-line výučbový program predmetu Modelovanie a simulácia (OLP-MoSi)

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

2015

012ŽU-4/2015

Inteligentný zber údajov pre adaptívnu montáž

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.

2015

042ŽU-4/2015

Návrh vzdelávacieho strediska pre technológiu tepelného spracovania železných a neželezných kovov

doc. Ing. Peter Fabian, PhD.

2015

029ŽU-4/2015

Spätné získavanie tepla z technologických procesov

doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.

2014

044ŽU-4/2014

Inovácia laboratória mechanických skúšok pre implementáciu aktuálnych požiadaviek praxe a výskumu do praktickej časti výučbového procesu.

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

2014

037ŽU-4/2014

Vývoj komplexného interaktívneho edukačného portálu pre podporu výučby programovania CNC výrobnej techniky

doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

2014

005ŽU-4/2014

Využitie nedeštruktívnych  metód hodnotenia integrity povrchu a jej integrácia do vzdelávacieho procesu

doc. Ing. Mária Čilliková, PhD.

2014

009ŽU-4/2014

Implementácia nových znalostí z nekonvenčných metód obrábania do vzdelávacieho programu strojárske technológie

prof. Ing. Anna Mičietová, PhD.

2014

043ŽU-4/2014

Implementácia inovatívnych prístupov v systéme výučby na báze interaktívnych tréningových aplikácií s využitím najlepších postupov (Best Practices)

doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.

2014

064ŽU-4/2014

Nový koncept e-vzdelávania simulácie výrobných systémov

Ing. Patrik Grznár, PhD.

2014

065ŽU-4/2014

Nový koncept online vzdelávania študentov pre oblasť Digitálneho podniku.

Ing. Jozef Hnát, PhD.

2014

026ŽU-4/2014

Transport tepla z orientovaných teplovýmenných plôch

doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.

2014

010ŽU-4/2014

Teória tvárnenia kovov

doc. Ing. Ján Moravec, PhD.

2013

070ŽU-4/2013

Moderné zdroje tepla pre vykurovanie

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

2013

004ŽU-4/2013

Integrácia progresívnych informačných technológií a e-vzdelávania do výučby projektovania výrobných a montážnych systémov (AIT-MASD)

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás