Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam medzinárodných projektov v roku 2014,
na ktorých participovali riešitelia zo SjF

P. č.

Číslo úlohy

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Obdobie

1

7. RP EÚ

Transport Research Market Uptake (Market-Up) - Dopravný výskum aktualizácie trhu

CETRA + SjF - TIS Portugalsko

 

2

7. RP EÚ
FP7-NMP-2008-3.4-1; 228595

Holistic, extensible, scalable and standard Virtual Factory Framework

SjF (KPI) + Instituto de Technologie Taliansko

 

4

7. RP  -  Cezhraničná SK-PL inovačná a technologická sieť

Central European Research And Development Area - CITNET / WTSL.02.03.00-82-013/08

 

 

5

prípravný projekt
7. RP

EDF-NOE - European Digital Factory - Network Of Excelence

ŽU (SjF) + ATH Bialsko Biala + ZČU Plzeň

 

4

Európsky fond regionálneho rozvoja

CluStrat - Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes

SjF - KPI

 

5

Leonardo Da Vinci - Partnership Project

Health and Safety in Productivity - HesaPro

SLCP + SjF (KPI) - Milli Productivite Markezi Turecko

2011-2013

6

7. RP EÚ

ISEMOA - Improving Seamless Energy-efficient Mobility chains for All - IEE/09/862/SI2.558304

PEDAS + SjF

2010-2013

7

7. RP EÚ

EIMIS - European Inter-Modal Information System -Európsky informačný systém pre intermodálnu prepravu - E-4509

PEDAS + SjF

2009-2013

8

7. RP EÚ

LOGI-GATE Rfid Reader Gate For Railway Rolling Stock, Road Vehicles And Storage Mechanisms - RFID čítacia brána pre železničný vozňový park, cestné vozidlá a manipulačné zariadenia -E-5025

PEDAS + SjF

2010-2014

9

7. RP EÚ

LOADFIX - Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons  - E-6726 LOADFIX

PEDAS + SjF

2012-2016

10

ŠF EÚ CZ.1.07/2.4.00/31.0170

OTOM - Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Stančeková Dana, doc. Ing. PhD., Czán Andrej,
doc. Ing. PhD.

2012-2014

11

ŠF EÚ

CZ.1.07/2.4.00/31.0162

POINT - Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání

Stančeková Dana, doc. Ing. PhD., Czán Andrej,
doc. Ing. PhD.

2012-2014

12

ŠF EÚ

CZ.1.07/2.3.00/20.0037

INTEGRITA - Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integritu povrchu

SjF + ZČU Plzeň

2011-2014

13

Z-13-102/0001-00

Test - tepelná trubica v tekutom hliníku
(Heat Pipe in Aluminum

Nosek Radovan, doc. Ing. PhD.

2013

14

Z-13-102/0002-00

Test tepelnej trubice (8x1) v tekutom hliníku (Test of Heat  Pipe (8x1) in Molten Aluminum)

Nosek Radovan, doc. Ing. PhD.

2013

 

Zoznam medzinárodných a domácich projektov riešených na SjF

 

P. č.

Číslo úlohy

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Obdobie

1

Višegrádsky fond - projekt Sum Lup - post Master study - 51300798

“Structure and properties of  nano-materials (including nanocomposites)”

Hadzima Branislav,
Doc. Ing. PhD.

2013-2014

2

Višegrádsky fond - projekt Sum Lup - post Master study - 51301006

Influence of filler and processing parameters on properties of polymer composites and nanocomposites”

Palček Peter,
prof. Ing. PhD.

2013-2014

3

EkoFond-249/PG04/2010A

Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití plynových tepelných čerpadiel

Kapjor Andrej,
Ing. PhD.

2011-2013

4

EkoFond-567/PG04/2011

Porovnanie efektívnosti využitia energie zemného plynu v mikrokogeneračných jednotkách na princípe palivového článku a Stirlingovho motora

Patsch Marek,
Ing. PhD.

2012-2013

5

EkoFond-561/PG04/2011

Využitie softvérovej a inšpekčnej technológie za účelom identifikovateľnosti a dokumentácie stavieb plynovodných zariadení

Miloš Mičian,
doc. Ing. PhD.

2012-2013

6

Ministerstvo pôdohospodárstva - 22410320106

Rozvoj spolupráce medzi VEC a KET so zameraním na odborný rast doktorandov a výskumných pracovníkov

Jandačka Jozef, prof. Ing. PhD.

2013-2014

7

Ministerstvo pôdohospodárstva - 224020220081

Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezkom a Žilinskom kraji

Jandačka Jozef, prof. Ing. PhD.

2013-2014

8

Program cezhraničnej spolupráce SK-CZ - 22410320046

Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovedností studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce.

Gerlici Juraj,
prof. Dr. Ing. PhD.

2013-2014

9

Program cezhraničnej spolupráce SK-CZ - 22410320046

Spolupráca ŽU a VŠB zvyšovanie vzdelávania, kvalifikácie a zručností študentov a zamestnancov podnikov

Jandačka Jozef, prof. Ing. PhD.

203-2014

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás