Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

V dňoch 20. – 25.5.2014 sa v Nitre konal už 21. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa okrem iných tematicky zameraných výstav uskutočnila po druhýkrát výstava Techfórum 2014 zameraná na prezentáciu vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Po úspešnej reprezentácii na predchádzajúcom ročníku Techfóra Strojnícka fakulta ŽU nadviazala na úspechy a z tohtoročného Techfóra si odniesla ocenenia za dva vystavené exponáty.

 

Prevažnú väčšinu vystavených exponátov tvorili realizované výstupy pre aplikovaný výskum a riešenia v rôznych oblastiach priemyslu. Prezentované boli rôzne konštrukčné, technologické, fixačné prvky a metrologické zariadenia pre firmy KIA, Volkswagen, INA Kysuce atď. Pozornosť pútali tiež aplikácie moderných technológií v praxi – Rapid prototyping, termovízne snímanie, apod.

 

Veľký záujem nielen odbornej verejnosti, ale predovšetkým detského návštevníka vzbudil elektromobil „EDISON,“ ktorý bol ocenený ako Strojársky výrobok roka 2013. Prototyp malého mestského experimentálneho elektromobilu reflektuje poznatky a vedomosti výskumníkov a pedagógov fakulty, no tiež sa na danom projekte podieľali aj študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Elektromobil dokáže na jedno nabitie prejsť približne 200km, maximálnou rýchlosťou 90km/h, pričom z pokoja na 80km/h zrýchli za necelých 10 sekúnd. Elektromobil je okrem iného financovaný aj Nadáciou Volkswagen a môže sa pochváliť aj tým, že uznanie si získal aj medzi samotnými vývojármi automobilky Volkswagen. O kvalite elektromobilu svedčí aj to, že prešiel homologizáciou a má oprávnenie jazdiť na bežných komunikáciách.

 

   

 

Ako už bolo spomenuté, tohto roku Strojnícka fakulta získala dve ocenenia. Druhým oceneným exponátom bol systém na meranie zvyškových napätí X-ray difaktometriou, ktorý získal ocenenie výstavy EMA2014. Inteligentný systém pre nedeštruktívne technológie na hodnotenie funkčných vlastností súčastí X-ray difraktometriou, ako znie celý názov zariadenia, bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja OPVaV, v rámci projektu č. ITMS 26220220101. Systém umožňuje merať zvyškové napätia vo všetkých kryštalických a polykryštalických materiáloch nedeštruktívnou metódou, čiže bez obmedzenia ich funkčných vlastností a zvyškový austenit v materiáloch z ocele. Jedinečnosť systému spočíva v jeho prenosnosti, čím nie je obmedzený iba na laboratórne podmienky, ale aj fakt, že na území SR je jediným a v krajinách V4 jedným z troch systémov podobného zamerania.

 

Súčasťou prvého – „novinárskeho“ dňa bolo slávnostné otvorenie veľtrhu. V rámci Techfóra 2014 boli všetky zúčastnené stánky poctené návštevami ministra hospodárstva Ing. Tomáša Malatinského, MBA, pod ktorého záštitou sa výstava konala. Náš stánok svojou návštevou poctili aj ďalší čelní predstavitelia rôznych strojárskych organizácií a asociácií ako napríklad prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Alexej Beljajev, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Ing. Jaroslav Holeček, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. a v neposlednom rade svojou prítomnosťou poctil náš stánok aj dekan našej fakulty prof. Dr. Ing. Milan Sága.

 

   

 

Večer prvého dňa veľtrhu bol vyplnený spoločensko-kultúrnym podujatím, v rámci ktorého sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien. Z našej fakulty za ocenené exponáty prebrali ceny prof. Dr. Ing. Milan Sága s prof. Ing. Ľubošom Kučerom, PhD. a prof. Ing. Andrej Czán, PhD.

 

Počas ostatných dní stánok Strojníckej fakulty navštívili mnohí zástupcovia renomovaných firiem a organizácií so záujmom o nadviazanie spolupráce, ale aj firiem s ktorými už univerzita alebo fakulta spolupracujú, no tiež aj bývalí absolventi, súčasní študenti univerzity a študenti stredných škôl so záujmom o štúdium na fakulte so strojárskym zameraním. Skončený Medzinárodný strojársky veľtrh potvrdil skúsenosti z minulého roku, že neustály rozvoj priemyslu a tiež dôkladná príprava absolventov pre prax si vyžadujú čoraz užšiu vzájomnú spoluprácu a prepojenie školstva s praxou. Je už len potrebné dúfať, že nadobudnuté kontakty umožnia všetkým zainteresovaným stranám napĺňať tieto ciele. Možno povedať, že Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity zanechala dobrý dojem v rámci celého veľtrhu, tak v radoch návštevníkov, ako aj ostatných vystavovateľov.

 

  

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás