Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Zoznam riešených programov – Veda a výskum

 

 

OPVaV-2008/2.2/01-SORO

P.č.

ITMS kód

Názov projektu

Projektový manažér

Obdobie

1

26220220047

Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze

Bolibruchová Dana, doc. Ing. PhD.

2009-2012

2

26220220011

RAILBCOT - skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel

Gerlici Juraj,
prof. Ing. PhD.

2009-2012

3

26220220049

Vývoj modulárnych mobilných robotických systémov - VMROS

Gregor Milan,
prof. Ing. PhD.

2009-2012

4

26220220048

Unikátne zariadenie pre hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov strojných súčastí

Hadzima Branislav, doc. Ing. PhD.

2009-2012

5

26220220057

Zariadenie na využitie nízkopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hlbokom vrte.

Jandačka Jozef,
prof. Ing. PhD.

2009-2012

6

26220220045

ProHiSpeB - prototyp nápravového telematického ložiska pre vysoké rýchlosti

Medvecký Štefan, prof. Ing. PhD.

2009-2012

7

26220220009

Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok  - InMoSysQC

Mičieta Branislav, prof. Ing. PhD.

2009-2012

8

26220220046

Vývoj prototypov paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov a robotov

Poppeová Viera,
doc. Ing. PhD.

2009-2012

 

 

 

OPVaV-2009/2.2./03-SORO

P.č.

Hlavný riešiteľ

Názov projektu

Obdobie

1

CEIT, s.r.o.

Nízkonákladový logistický systém na báze mobilných robotických platforiem pre využitie v priemysle

2010-2013

2

IPM  ENGINEERING s.r.o.

Telemetricky  ovládaný hasiaci robotický systém

2010-2014

3

KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o.

Zníženie spotreby vzácnych surovín a zvyšovanie účinnosti technológií na spracovanie plastov

2010-2011

4

Ecoland Holding, s.r.o.

Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy

2010-2013

5

VIPO a.s.

Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.

2010-2013

6

Tatravagónka a.s.

Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami pre neštandardný rozchod alebo rázvor dvojkolesí, spĺňajúcich kritériá pre interoperabilitu, environmentalistiku, bezpečnosť a spoľahlivosť

2010-2014

7

PSL, a.s.

Vývoj ložísk a technológie výroby pre aplikácie alternatívnych zdrojov energie

2010-2014

 

 

OPVaV-2009/2.2/04-SORO

P.č.

ITMS kód

Názov projektu

Projektový manažér

Obdobie

1

26220220122

Výskum a vývoj prototypu na báze bezobslužných technológií a následná aplikácia získaných poznatkov v praktických podmienkach

Peter Macek
 Ing.

2010-2013

2

26220220118

Vývoj optimálnej technológie pre analýzu medzných stavov konštrukčných prvkov v kontakte

Milan Žmindák prof. Ing., PhD.

2010-2013

3

26220220101

Inteligentný systém pre nedeštruktívne technológie na hodnotenie funkčných vlastností súčastí X-ray difraktometriou

Andrej Czán
doc. Ing., PhD.

2010-2013

4

26220220100

Systém interaktívneho logistického plánovania na báze technológií virtuálnej reality

Andrej Štefánik Ing., PhD.

2010-2013

5

26220220121

Modifikácia a verifikácia chirurgických nástrojov

Radomila Konečná prof. Ing., PhD.

2010-2013

6

26220220117

Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov

Marián Mikulík doc. Ing., PhD.

2010-2013

 

OPVaV-2010/2.2/06-SORO

P.č.

ITMS kód

Názov projektu

Projektový manažér

Obdobie

1

26220220154

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

SAV
(za SjF
prof. Tillová)

2011-2014

2

26220220155

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách

TUKE
(za SjF
prof. Medvecký)

2011-2014

 

OPVaV-2009/2.2/05-SORO

P.č.

Hlavný riešiteľ

Názov projektu

Obdobie

1

Geothermal Anywhere, s.r.o.

Autonómne robustné mechatronické systémy pre ultra hlboké geotermálne vrty (doc. Medvecký)

2011-2014

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás