Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Vedeckovýskumná činnosť SjF ŽU vychádza z tradícií súvisiacich s riešením úloh priemyslu predovšetkým strojárskeho. Hlavné smery vedeckovýskumnej činnosti garantované a rozvíjané Strojníckou fakultou:

 

 

• oblasť konštrukcie strojov a zariadení, vrátane dopravných prostriedkov, mobilných pracovných strojov, zdvíhacích, manipulačných, energetických zariadení na báze špičkových moderných metód konštruovania s využitím virtuálnych systémov CA technológií a simultánneho inžinierstva pri výrobe prototypov s cieľom dosiahnuť  vysokú kvalitu a optimálnosť parametrov konštruovaných strojov;

 

• oblasť výskumu nových konštrukčných materiálov, t.j. napr. nanomateriály, ľahké zliatiny, riešenie predikcie únavovej životnosti, gigacyklová únava, kontaktná únava;

 

• moderné technológie výroby, teoretický a aplikovaný výskum, rozvoj moderných metód a postupov pre  hodnotenie technologických a úžitkových vlastností strojov a zariadení;

 

• prevádzka a obnova strojných zariadení, dopravných  prostriedkov, zdokonaľovanie systémov prevádzky a obnovy zariadení s použitím RCM metód sledovania technického stavu vrátane bezpečnosti systémov v prepojení na ekologické kritériá kvality strojov;

 

• rozvoj podnikového manažmentu, priemyselného inžinierstva a automatizácie riadenia výrobných strojov, dopravných a manipulačných zariadení, pri rešpektovaní filozofie integrovaného podniku s počítačovými systémami inžinierskej praxe, rozvoj aplikovanej matematiky ako podporného systému teoretického výskumu odborností fakulty.

 

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás