Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

Zoznam riešených VEGA projektov v roku 2015

 

Rok začiatku riešenia projektu

Rok
skončenia riešenia projektu

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ z pracoviska VVŠ pri spoločných projektoch so SAV*

2015

2017

1/0123/15

ULTRAVYSOKOCYKLOVÁ ÚNAVA ZVAROV S NANOŠTRUKTÚRNYMI VRSTVAMI

Bokůvka Otakar, prof. Ing., PhD.

2015

2018

1/0533/15

Vplyv železa na vybrané úžitkové vlastnosti sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel

Tillová Eva, prof. Ing., PhD.

2015

2018

1/0685/15

Štruktúra, mechanické a únavové vlastnosti zliatiny Ti6Al4V vyrobenej metódami priameho laserového spekania kovových práškov perspektívne aplikovateľné v automobilovom priemysle

Konečná Radomila, prof. Ing., PhD.

2015

2018

1/0683/15

Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov

Palček Peter, prof. Ing., PhD.

2015

2017

1/0983/15

Aplikácia bezsieťových metód na šírenie elastických vĺn v kompozitoch vystužených vláknami

Žmindák Milan, prof. Ing., CSc.

2015

2017

1/0548/15

Vplyv obsahu kôry a aditív na mechanické, energetické a environmentálne vlastnosti drevných peliet

Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.

2015

2017

1/0718/15

Akumulácia vysokopotenciálnej energie cez proces generovania hydrátov zemného plynu a biometánu

Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.

2015

2017

1/0077/15

Vývoj mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z tenkého molybdénového plechu určených pre produkciu umelých monokryštálov zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie

Brumerčík František, doc. Ing., PhD.

2015

2017

1/0559/15

Výskum aplikovateľnosti humanoidných priemyselných robotov v montážnych a výrobných procesoch

Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.

2015

2017

1/0766/15

Výskum  zdrojov hlukových emisií v  železničnej doprave a spôsoby ich efektívneho znižovania

Zvolenský Peter, prof. Ing., CSc.

2015

2017

1/0927/15

Výskum možností použitia alternatívnych palív a hybridných pohonov na hnacích vozidlách s cieľom zníženia spotreby paliva a produkcie exhalátov

Kalinčák Daniel, prof. Ing., PhD.

2014

2016

1/0720/14

Štúdium korózie zváraných konštrukcií vysokopevných ocelí

Hadzima Branislav, doc. Ing., PhD.

2014

2016

1/0551/14

Liatie a tvárnenie kovových materiálov v polotuhom stave pri nízkych merných tlakoch

Moravec Ján, doc. Ing., PhD.

2014

2016

1/0396/14

Výskum vplyvu konštrukčných a technologických parametrov valivých ložísk na ich trvanlivosť

Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.

2013

2016

1/0234/13

Implementácia optimalizačných algoritmov do experimentálnej a numerickej analýzy medzných stavov viacosovo namáhaných konštrukčných prvkov.

Sága Milan, prof. Dr. Ing.,

2013

2015

1/0831/13

Vplyv progresívnych technológií výroby a povrchových úprav na únavovú odolnosť hliníkových a horčíkových zliatin.

Nový František, Ing., PhD.

2013

2016

1/0836/13

Technologické aspekty laserového rezania , numerické modelovanie a simulácia z hľadiska optimalizácie , zvýšenia kvality a efektívnosti  technologického procesu výroby

Meško Jozef, prof., Ing., PhD.

2013

2015

1/0844/13

Výskum v oblasti vodiacich elementov valivých ložísk a ich konštrukcie

Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.

2012

2015

1/0347/12

Výskum opotrebenia jazdného profilu železničného kolesa simuláciou prevádzkových podmienok jazdy vozidla po koľaji na skúšobnom stave.

Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing.,

2012

2015

1/0773/12

Implementácia výskumu technických keramických materiálov pre zvýšenie inovatívnosti produktov hybridného charakteru

Stančeková Dana, doc. Ing., PhD.

2012

2015

1/1146/12

Výskum aproximatívneho riadenia výrobných systémov s využitím simulačného metamodelovania a neurónových sietí

Gregor Milan, prof. Ing., PhD.

2012

2015

1/1245/12

Toky výkonu v kmitajúcich mechanických sústavách a ich cesty.

Wisztová Elena, doc., RNDr., CSc.

2012

2015

1/0583/12

Systém interaktívneho projektovania výrobných a logistických systémov na báze imerzívnych technológií (SIPIT).

Krajčovič Martin, doc. Ing., PhD.

2012

2015

1/0610/12

Technológie a simulácie pre aplikácie v priemyselnej výrobe

Sládek Augustín, prof. Ing, PhD.

2012

2015

1/0383/12

Výskum jazdných vlastností koľajového vozidla pomocou počítačovej simulácie

Lack Tomáš, doc. Ing., PhD.

 

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás