Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

SjF garantuje vydávanie nasledovných vedeckých a  odborných časopisov:

 

 

MATERIALS ENGINEERING, ISSN 1335-0803, medzinárodný vedecký časopis, vydávaný v anglickom jazyku, ktorý uverejňuje pôvodné vedecké práce z oblastí hodnotenia vlastností kovových a nekovových materiálov, materiálových inovácií a technológií. Periodicita časopisu je 4x ročne (od r. 1994), vydáva ho SjF ŽU v Žiline. V roku 2011 prešiel časopis zmenou grafiky a bol zaradený do systému Issuu Digital Publishing Platform a je vedený v databázach: Index Copernicus, Directory of Open Access Journal, Open J-Gate., Bielefeld Academic Search Engine, Academic journal database, The Open Access Digital Library, ABC Chemistry - free chemical information, New jour, Academic Keys, Ulrich's Serials Solutions (a Proquest Business), EBSCO Publishing a SHERPA/RoMEO.

http://fstroj.utc.sk/journal-mi/index.html   a   http://ojs.mateng.sk/index.php/Mateng

Adresa redakcie: Katedra materiálového inžinierstva, SjF ŽU v Žiline, šéfredaktor:
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

 

 

PRODUKTIVITA A INOVÁCIE, ISSN 1335-5961, periodicita 6x ročne (vychádza od roku 2000), vydávaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so Slovenským centrom produktivity a Ústavom konkurencieschopnosti a inovácií. Časopis poukazuje na dianie v priemyselnom prostredí, prezentuje nové technológie, produkty a riešenia, ktoré sú pre priemyselné podniky dôležité, informuje o inováciách z oblasti priemyselného inžinierstva, konštruovania, elektrotechniky, IT technológií, materiálového inžinierstva a dáva odpovede na to, ako byť produktívny v podnikateľskom prostredí EÚ.

Adresa redakcie: SjF ŽU v Žiline, šéfredaktor: Mgr. Zuzana Kuglerová.

 

 

ÚDRŽBA, ISSN 1336-2763. Časopis pracovníkov údržby vydáva Slovenská spoločnosť údržby s periodicitou 4x ročne (od r. 2001).

http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=casopis&m=0000
Adresa redakcie: KDMT SjF ŽU, šéfredaktor: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

 

 

TECHNOLÓG, ISSN 1337-8996. Časopis publikuje s periodicitou 2x ročne vedecké, výskumné, odborné, teoretické práce, návody, štúdie, recenzie, informácie o spracovaní technických materiálov. Zameriava sa na uverejňovanie príspevkov a prác venujúcich sa otázkam z oblasti trieskových a beztrieskových technológií, fyzikálnych princípov nekonvenčných technológií, technologickosti konštrukcií nástrojov, ekonomike výrobného procesu, ekologizácii, spracovaniu odpadov. Takisto publikuje práce o strojoch, nástrojoch, prípravkoch a meracej technike pre oblasť mechanických technológií, výsledkoch výskumu vo sfére informačných technológií v technologickej oblasti. Uverejňuje práce o histórii a vývine mechanických technológií. Príspevky sú zverejňované v jazykoch: slovenskom, českom, poľskom, ruskom, anglickom, nemeckom.

http://www.vtszu.sk/Technolog/Technolog.html
Časopis vydáva Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite. Šéfredaktor:
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.

 

 

TECHNOLOGICAL ENGINEERING, ISSN 1336-5967 je medzinárodný vedecký časopis zameraný na originálne myšlienky, poznatky a kreatívne návrhy v oblastiach progresívnych strojárskych technológiách, konštrukčných materiálov a automatizovaných výrobných procesov. Časopis vydáva Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite s periodicitou 2x ročne a od roku 2012 registrovaný vo VERSITA OPEN EMERGING SIENCE PUBLISHERS.

http://www.vtszu.sk/Technol_inzinierstvo/Technologicke_inzinierstvo.html
Adresa redakcie: Katedra obrábania a výrobnej techniky SjF, šéfredaktor: doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc.

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás