Contacts

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Strojnícka fakukulta

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 2501

fax.: +421 41 5652 940

e-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

GPS: 49°12'8.26"N
        18°45'23.6"E

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: 4081800000007000080700

SVIST: SUBASKBX

Adresár

© 2017 Faculty of Mechanical Engineering. All rights reserved.