Ocenenia - Strojnícka fakulta 2017
 • udelenie veľkej medaile FVT TU Košice so sídlom v Prešove prof. Dr. Ing. Milanovi Ságovi (2017);
 • udelenie medaile prof. Jána Budu TU Košice prof. Dr. Ing. Milanovi Ságovi (2017);
 • udelenie ocenenia riaditeľa agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik v Nitre: Cena veľtrhu na 24. medzinárodnom strojárskom veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, vystavovateľovi Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline za exponát RAILBCOT - Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel, výrobcovi Katedre dopravnej a manipulačnej techniky;
 • úspech mladého vedeckovýskumného pracovníka Ing. Vladimíra Hausera, PhD. z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, ktorý získal v kategórii mladých vedeckých pracovníkov Cenu Českej spoločnosti pre mechaniku na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles na DFJP UJEP v Ústí nad Labem;
 • úspech mladého vedeckovýskumného pracovníka Ing. Andreja Suchánka, PhD. z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, ktorý získal v kategórii mladých vedeckých pracovníkov Cenu Českej spoločnosti pre mechaniku za príspevok Zisťovanie zostatkových napätí v železničnom kolese na konferencii Dynamika tuhých a deformovatelných těles na DFJP UJEP v Ústí nad Labem;
 • ocenenie Rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. kolektívu Katedry dopravnej a manipulačnej techniky Strojníckej fakulty pod vedením prof. Dr. Ing. Juraja Gerliciho za výnimočný vedecký prínos a medzinárodné aktivity;
 • ocenenie Rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. doc. Ing. Tomášovi Lackovi, PhD. z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky Strojníckej fakulty za výnimočný vedecký prínos a medzinárodné aktivity;
 • 2. miesto Best Paper Award v kategórii Technologies, processes and systems of manufacturing na konferencii Engineer of XXI Century v Bielsku-Białej za prezentovaný príspevok s názvom New technologies for ergonomic workplace evaluation od autorov Blanka Horváthová, Ľuboslav Dulina a Martin Gašo z Katedry priemyselného inžinierstva;
 • získanie Ceny dekana SjF za diplomovú prácu s názvom Numerická simulácia prúdenia vzduchu okolo výparníka s rebrovanými rúrkami v uzavretom priestore - Bc. Ivana Brokešová (Katedra energetickej techniky);
 • vyžiadaná prednáška doc. Ing. Radovana Noseka, PhD. z Katedry energetickej techniky „Utilization of waste heat from aluminium melting furnace“ na 11th International Conference Processes in Isotopes and Molecules, Romania, Cluj-Naapoca, 27-29. September 2017;
 • V rámci súťaže Ceny SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016 boli ocenení aj zamestnanci zo Žilinskej univerzity. Čestné uznanie za projekt s názvom: „ Oprava a úprava klobúka EOP 23 na využitie odpadového tepla“ si z rúk prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. predsedu Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia prevzal jeden s členov riešiteľského kolektívu Ing. Stanislav Gavlas, PhD. v 2/2017 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra počas 19. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra.
 • dňa 27. 4. 2017 prevzal doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. z rúk prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zlatú medailu ZSVZS za významnú prácu pre Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností na poli vedy a techniky; Ocenenie bolo doc. Mičianovi odovzdané v Bratislave počas celozväzového podujatia Fórum inžinierov a technikov Slovenska - FITS 2017, ktorú organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.
 • na 17. ročníku medzinárodnej konferencie „Zapewnienie Jakości w Odlewnictwe a spawalnictwe“, ktora sa konala v dňoch 9.-12. mája 2017 na Podbanskom získali doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.k cenu za najlepšiu prednášku a doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. cenu za najlepší poster.
 • študentka 2. roč. inžinierskeho štúdia Bc. Ivana Jelínková na medzinárodnej konferencii šttudentov Metalurgia 2017 získala 1. miesto v kategórii Materiály.
 • cena rektorky Žilinskej univerzity v Žiline - Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. za výnimočnú publikačnú činnosť v roku 2017 absolventovi Katedry materiálového inžinierstva Ing. Jánovi Lagovi, PhD. ;
 • získanie 2 ocenení pracovníkmi prof. Ing. Evy Tillovej, PhD. a Ing. Lenky Kucharikovej, PhD. z Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži organizovanej v rámci 10. medzinárodnej konferencie Aluminium a neželezné kovy 2017, ktorá sa konala v Kutnej Hore, ČR (10. - 13. 10. 2017). Ing. Kuchariková v rámci súťaže „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ získala 1. miesto v kategórii Vox Populi a prof. Tillová získala 2. miesto v tej istej kategórii.
 • menovanie doc. Ing. Františka Nového, PhD. z Katedry materiálového inžinierstva členom vedeckého výboru Danubia-Adria Society, Vienna, Rakúsko na medzinárodnom sympóziu DAS 2017, ktoré sa konalo 19. - 22. 9. 2017 v talianskom Terste, zároveň sa vedecký výbor medzinárodného sympózia poďakoval za dlhoročnú prácu odchádzajúcemu členovi a predsedovi Danubia-Adria Society prof. Ing. Otakarovi Bokůvkovi, PhD.
 • vyžiadaná prednáška pracovníka Ing. Juraja Belana, PhD. z Katedry materiálového inžinierstva „The Influence of IN718 Alloy Annealing on Fatigue Lifetime Changes“ na medzinárodnom 34th. Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - DAS 2017 (19. - 22. 9. 2017, Terst, Taliansko).
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2016
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2015
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.