Denné bakalárske štúdium

 

Absolvent študijného programu Materiály a technológie v automobilovej výrobe ovláda znalosti zo širokého spektra konštrukčných materiálov (kovov a ich zliatin, plastov, keramiky, kompozitov, biomateriáloch a pod.) používaných nielen v automobilovej výrobe, informácie o technológiách ich výroby a spracovaní, o štruktúre, vlastnostiach, metódach skúšania, kontrole, životnosti a možnostiach ich používania v praxi. Taktiež má zručnosti potrebné pre výskum a vývoj nových progresívnych materiálov. Vie pracovať  s modernými prístrojmi a softvérmi využívanými pre analýzu, hodnotenie a kontrolu vlastností materiálov, tepelného spracovania a štruktúry. Vie posudzovať kvalitu výroby a výrobkov nielen pre automobilový priemysel zhodnotením súvislostí medzi štruktúrou materiálu, mechanickými vlastnosťami a technologickými procesmi.​

Absolvent spĺňa podmienky pre úspešné pokračovanie v ďalšom stupni štúdia - inžinierskom, napr. v študijných programoch "Technické materiály" a "Strojárske technológie".

mat-1.jpg
mat-2.jpg
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.