OZNAM O PRIJÍMACOM KONANÍ ŠTUDENTOV 3. stupňa – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020.


Dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle zákona č.131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akreditované študijné programy:
• Časti a mechanizmy strojov
• Počítačové modelovanie a mechanika strojov
• Strojárske technológie
• Technické materiály
• Automatizované výrobné systémy
• Koľajové vozidlá
• Priemyselné inžinierstvo
• Energetické stoje a zariadenia


• Študijné programy + témy ponúkaných dizertačných prác
• Termín podania prihlášky
• Spôsob vyplnenia a podania prihlášky
• Prílohy k prihláške
• Poplatok
• Prijímacia skúška
• Rámcový obsah a spôsob overenia schopností na štúdium
• Informácia o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.