Denné inžinierske štúdium

 

Študijný program Technické materiály je perspektívny študijný program založený na súčasnom stave vedy a techniky v oblasti hlavných druhov materiálov (kovové materiály, nekovové materiály, plasty, keramické materiály, sklo, kompozitné materiály) používaných v technickej praxi. Absolvent získa znalosti o vplyve chemického zloženia materiálu a jeho vnútornej stavby na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti materiálov. Bude mať poznatky o progresívnych a špecifických druhoch materiálov ako sú nanomateriály, biomateriály, biodegradovateľné materiály, materiály s pamäťou tvaru, materiály pre vysokoteplotné aplikácie a ďalšie. Osvojí si najnovšie poznatky o progresívnych metódach výroby a technologickom spracovaní materiálov, získa poznatky z oblasti modelovania fázového zloženia materiálov a simulácie technologických procesov výroby a spracovania materiálov, získa zručnosti pre prácu s technickými softvérovými balíkmi, výpočtové modelovanie a simuláciu zaťaženia súčiastok s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Bude ovládať moderné metódy analýzy štruktúry a fázového zloženia materiálov, ako aj špeciálne metódy skúšania vlastností materiálov (napr. lomová mechanika, skúšky na únavu, hodnotenie creepových vlastností materiálov, korózne skúšky a ďalšie). Bude poznať hlavné degradačné procesy a ich vplyv na vlastnosti materiálov.

Uplatnenie absolventa:

  • v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov;
  • v spolupráci s konštruktérmi a technológmi pri návrhu a technologickom spracovaní materiálov na súčiastky, nástroje a úžitkové predmety;
  • vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb;
  • v riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku;
  • vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov;
  • v základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov);
  • vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch;
  • v podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.
© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.