Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

Rozhodnutie dekana Strojníckej fakulty o udelení dekanského voľna na 23.novembra 2017 od 12,00 hod.

 

 

Študentská časť Akademického senátu Strojníckej fakulty spolu s Dekanom SjF Vás pozývajú na NOC STROJÁROV, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2017 o 19:00 v Novej Menze.

 

 

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2017 o 9.00 v Aule BG2A1 Datalan.

 

 

Naštartujte svoju kariéru vďaka online hre! Prihlasovanie do interaktívnej súťaže pre vysokoškolákov Slovnaft Freshhh 2017 je spustené. Tri najlepšie tímy si rozdelia výhru 25 000 €. Registrujte svoje trojčlenné tímy najneskôr do 3. novembra 2017 na www.freshhh.net.

 

 

Súťaž o Cenu prof. Jaroslava Buchara pre používateľov ANSYS

 

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum

 

Hľadá sa stážista pre spoločnosť Honeywell

 

 

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

 

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

 

 

 

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága

 

Tel.: +421 41 513 2500

Fax: 041/5652 940

E-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

 

 

S účinnosťou od 1. 9. 2016 sa dekanom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline stal prof. Dr. Ing. Milan Sága.

 

Prodekani:

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.  prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric  prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
Mgr. Branislav Ftorek, PhD.  prodekan pre pedagogickú činnosť
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.  prodekan pre spoluprácu s priemyslom

Udelenie čestnej hodnosti prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc.

Univerzita Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem udelila prof. Ing. Milanovi Žmindákovi, CSc. čestnú hodnosť DOKTOR HONORIS CAUSA v odbore Strojárenská technológia za významné zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky a využitia metódy konečných prvkov a bezsieťových metód, hlavne pri riešení dosiek a škrupín, ďalej za zásluhy o rozvoj aplikovanej mechaniky na fakulte a významný podiel na výchove doktorandov a príprave nových študijných programov v oblasti konštrukcii strojov. Dosiahnuté výsledky sú používané vo výskumnej a výrobnej sfére.

 

Svetový úspech nášho výskumníka!

V dňoch 21. až 25. 5. 2016 sme sa ako jediní účastníci zo Slovenska zúčastnili na najvýznamnejšej svetovej akcii v našom odbore, 72. svetového zlievarenského kongresu v japonskej Nagoji.  V rámci náročného programu kongresu prebiehal aj Young research program, kde prezentovali dosiahnuté výsledky mladí výskumníci z celého sveta.  Našu malú slovenskú výpravu potešil svetový úspech nášho kolegu Ing. Marka Brůnu, PhD., ktorý v kategórii Young Reserchers Award of WFC  získal 1. miesto  za najlepší príspevok a prezentáciu so svojou prednáškou ”Progressive evaluation method for aluminum alloys filtration“.

Medzinárodné ocenenie doc. Ing. Dalibora Bartu, PhD.

 

Dňa 17. Septembra 2014 prevzal doc. Ing. Dalibor Barta , PhD.  z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty z rúk dekana Dopravnej fakulty Technickej univerzity v Sofii  doc. Ing. Teodossi Evtimova, PhD.  medzinárodné ocenenie.

Čítať dalej...

Cena veľtrhu 2017

Pracovníci Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa v dňoch 23. - 26. 5. 2017 zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre - 24. veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, kde prezentovali špičkové technické a technologické zariadenia vybraných pracovísk fakulty.

Čítať ďalej...

Zlatá medaila Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Dňa 27. apríla 2017 prevzal doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. z Katedry technologického inžinierstva, Strojníckej fakulty z rúk prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. ocenenie, zlatú medailu ZSVTS za významnú prácu pre Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností i prácu na poli vedy a techniky.

Čítať ďalej...

Cena SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016

V rámci súťaže Ceny SSTP o najlepší realizovaný projekt roka 2016 boli ocenení aj zamestnanci zo Žilinskej univerzity. Čestné uznanie za projekt s názvom: „ Oprava a úprava klobúka EOP 23 na využitie odpadového tepla“ si z rúk prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. predsedu Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia prevzal jeden s členov riešiteľského kolektívu Ing. Stanislav Gavlas, PhD.

Ocenený riešiteľský kolektív v zastúpení prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a Ing. Stanislav Gavlas, PhD., pôsobia na Strojníckej fakulte, Katedra energetickej techniky.

Čítať ďalej...

Opäť najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku !

 

 

Podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v roku 2015 sa Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline umiestnila na 3. mieste z celkového počtu 24 technických fakúlt na Slovensku.

Čítať ďalej...

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

_______________________________

University of Zilina uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

 

Nájdite nás