Čo je to centrum (excelentnosti) UNIZA

Pojmom centrum excelentnosti je označovaná organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor.

Výsledky výskumu a vývoja centra excelentnosti sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Na UNIZA vzniklo 8 centier excelentnosti, ale aj 4 kompetenčné centrá, 3 centrá APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím a Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.

Zoznam centier excelentnosti UNIZA

CELD

Centrum excelencie pre leteckú dopravu

Letecká doprava.

CEDS

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Podpora výskumu a vývoja v CEDS

Inžinierstvo a dopravné staviteľstvo.

CEVESMK

Centrum excelentnosti výkonných elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty

CEVESMK II

Elektrotechnika.

doc. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

tel.: +421 41 513 5904, 5140

e-mail: jan.celko@fstav.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

tel.: +421 41 513 2050

e-mail: pavol.spanik@fel.uniza.sk

CEIVZS

Centrum excelentnosti informačných vied a znalostných systémov

Informatika.

CEIDS

Centrum excelentnosti  pre systémy a služby inteligentnej dopravy

CEIDS II

Inteligentné dopravné systémy.

CEVOSKD

Pamäť Slovenska - Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Humanitné vedy.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

tel.: +421 41 513 9400, 4181

e-mail: michal.zabovsky@uvp.uniza.sk

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 4179, 5135

e-mail: karol.matiasko@fri.uniza.sk

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

tel.: +421 41 513 6300

e-mail: dusan.katuscak@fhv.uniza.sk

Centrum translačnej medicíny

Biomedicínske inžinierstvo.

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 4179, 5135

e-mail: karol.matiasko@fri.uniza.sk

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

tel.: +421 41 513 2212

e-mail: milan.dado@uniza.sk

Zoznam kompetenčných centier

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách

Strojárstvo.

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Strojárstvo.

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry

Dopravné služby.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 6007

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Ing.Katarína Kanderová

tel.: +421 41 513 3462

e-mail: katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.

tel.: +421 41 513 5063

e-mail: jan.michalik@fel.uniza.sk

Ing. Martin Čapka, PhD.

APVV - SUSP Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím

Centrum spolupráce pre výskum a vývoj prevodových systémov a ich komponentov

Strojárstvo.

Centrum aplikovaného výskumu SvF

Stavebníctvo.

Centrum komponentov dopravnej techniky

Strojárstvo.

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2500

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Josef Vičan, PhD.

tel.: +421 41 513 5500, 5652

e-mail: josef.vican@fstav.uniza.sk

doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.

tel.: +421 41 513 2920

e-mail: lubos.kucera@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

tel.: +421 41 513 9400, 4181

e-mail: michal.zabovsky@uvp.uniza.sk

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

tel.: +421 41 513 7600

e-mail: branislav.hadzima@rc.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.