Spolupráca Žilinskej univerzity s CTT pri CVTI SR v oblasti transferu technológií

Žilinská univerzita má uzatvorenú zmluvnú spoluprácu s CVTI SR, v rámci ktorej môže Oddelenie pre vedu a výskum sprostredkovať poskytnutie podporných služieb Žilinskej univerzite pre zabezpečenie ochrany a komercializácie jej duševného vlastníctva. Spolupráca zahŕňa podporu poskytovanú Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktorá Oddeleniu pre vedu a výskum sprístupňuje realizáciu jednotlivých krokov transferu technológií počnúc nahlásením vzniku duševného vlastníctva a odhadom jeho komerčného potenciálu, cez prípravu a podanie napr. patentovej prihlášky až po vyhľadávanie komercializačných partnerov so súkromnej sféry a vyjednanie licenčných podmienok spojené s prípravou licenčných zmlúv.

V rámci podpory poskytuje CTT pri CVTI SR nasledovné služby

Expertné podporné služby

Hradenie patentových poplatkov

 Vzorové materiály

 Komplexné informácie o transfere technológií

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR

Poskytuje a realizuje

Patentové rešerše (alebo patentové rešeršné služby) pre akademickú obec, vedeckovýskumné inštitúcie a súkromný sektor

Používateľské semináre

Vyhľadávanie v databázach technologických ponúk a dopytov

Základné konzultačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva, technických noriem a firemnej literatúry

Všetky služby sú poskytované bezodplatne

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.