Máš plnú hlavu kreatívnych a inovatívnych nápadov? Naštartuj kariéru a buď o krok vpred. Vytvor študentský projekt s praktickým reálnym či potenciálnym prínosom pre podnik alebo spoločnosť. Ukáž svoju šikovnosť, nadviaž nové kontakty a získaj atraktívne ocenenia.

Srdečne vás všetkých pozývame do súťaže o najlepší študentský projekt. Hľadáme inovatívne nápady a riešenia pre firmy, a my vieme, že na to máte!

Vyhrajte atraktívne ceny, získajte cennú spätnú väzbu a mentoring od skúsených profesionálov z praxe, nadviažte kontakty pre vaše budúce aktivity.
Či už teda pracujete na zlepšovaní procesov vo výrobnej spoločnosti, zlepšovaní kvality, optimalizácií softwarových riešení pre spoločnosť, zlepšovaní ergonómie a bezpečnosti na pracoviskách, zaoberáte sa zlepšovaním energetickej náročnosti výroby, robíte na projekte súvisiacom so znižovaním CO2, zameriavate sa na cirkulárnu ekonomiku alebo máte nápad na start-up, chceme vidieť, čo máte! Nepremeškajte túto úžasnú príležitosť predviesť svoj talent a posunúť svoje schopnosti na ďalšiu úroveň.

Pošli svoj projekt do 15.5. na niektorú z týchto tém:

 • Optimalizácia procesov
 • Zlepšovanie kvality
 • Ergonómia / bezpečnosť práce
 • Industry 4.0
 • Výrobné technológie
 • Cirkulárna ekonomika
 • Energetická optimalizácia / znižovanie CO2
 • Iné

Využi svoju šancu a registruj sa hneď teraz práve tu:

https://beindolean.sk/

 

 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2023. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Kto môže projekt podať:

 • študent UNIZA, ktorý je v akademickom roku 2023/2024 zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia.

Riešiteľský kolektív:

 • zodpovedný riešiteľ: študent UNIZA zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2023/2024),
 • ďalší riešitelia: študenti UNIZA zapísaní do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia alebo do 2. alebo 3. ročníka študijného programu 1. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2023/2024),
 • vedúci projektu: ak je zodpovedným riešiteľom projektu študent 2. stupňa, musí mať vedúceho projektu, ktorý je zamestnancom príslušného pracoviska.

Spôsob podávania návrhov:

 • štruktúra žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice UNIZA č. 180,
 • elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum, záložka Grantový systém UNIZA,
 • návrh žiadosti sa podáva v systéme ISVV UNIZA (študent získa prístup do ISVV UNIZA zápisom na štúdium), po vyplnení projektových údajov je potrebné nastaviť stav riešenia projektu ako „podaný“,
 • zodpovednému riešiteľovi bude automaticky vygenerovaný potvrdzujúci e-mail o podaní žiadosti o grantový projekt UNIZA,
 • podpísanú žiadosť v tlačenej forme je nutné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie na rektorát, Ing. Kataríne Markusovej,
 • vytlačená žiadosť po doručení na Oddelenie pre vzdelávanie bude zaevidovaná do registratúry UNIZA centrálne.

Termín na podávanie návrhov projektov:

 • elektronicky aj písomne do 01. 10. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov:

 • v zmysle prílohy č. 2 Smernice UNIZA č. 180.

Termín pre menovanie oponentov návrhov projektov:

 • do 13. 10. 2023 (v zmysle ods. 3 a 4 čl. 7 Smernice UNIZA č. 180 navrhne dekan príslušnej fakulty a Grantová rada UNIZA po jednom oponentovi).

Termín pre hodnotenie návrhov projektov a vypracovanie posudkov oponentmi:

 • do 03. 11. 2023 vypracujú a vložia do ISVV systému oponenti posudky vypracované v súlade so Smernicou UNIZA č. 180.

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia návrhov projektov:

 • do 10. 11. 2023,
 • výsledky hodnotenia budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie formou oznamu na webovej stránke UNIZA, záložka Grantový systém UNIZA,
 • zodpovední riešitelia projektov budú informovaní e-mailom.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt:

 • 1000 EUR/projekt (v prípade porušenia stanovených podmienok môže predseda Grantovej rady požiadať o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov).

Riešenie financovaného projektu:

 • do 31. 10. 2024.

Záverečná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 15. 11. 2024 záverečnú správu v systéme ISVV UNIZA (formulár je v systéme).

Hodnotenie riešených projektov:

 • hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle čl. 12, časti 4 Smernice UNIZA č. 180,
 • súčasťou hodnotenia je prezentovanie výsledkov projektu pred hodnotiacou komisiou v mesiaci november 2024,
 • 3 najlepšie hodnotené projekty budú odmenené rektorom UNIZA.

Zrušenie súťaže:

Rektor UNIZA môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice UNIZA č. 180.


V Žiline, dňa  17. 04. 2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

rektor

 

Pozývame vás na Deň zahraničných štipendií na UNIZA, na ktorom sa dozviete všetky potrebné informácie ohľadom štipendií na štúdium v zahraničí.

Čas a miesto konania: 20. apríla 2023 (tj. štvrtok) od 9.00 do 12.00 vo foyer hlavnej budovy UNIZA a v Aule 2.
Prednášky o jednotlivých štipendijných programoch budú v Aule 2 od 9:00 do 12:00. Môžete sa tešiť na prednášky o programoch: Erasmus+, Štipendiá Francúzskej vlády, SAIA, n.o., DBU Fellowship, Scholarships from Taiwan/Taipei Representative office, Mobilitné programy Medzinárodného vyšehradského fondu.

Nenechajte si ujsť skvelé pracovné príležitosti a nezabudnuteľné skúsenosti. Viac informácií nájdete v priloženej brožúre, no najviac priamo na mieste.

Tešíme sa na Vás.

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA

https://www.uniza.sk/images/pdf/aktuality/2023/14042023_DZS-UNIZA-brozura.pdf

Milí študenti,

Srdečne Vás pozývame na podujatie s názvom „Kariéra v inštitúciách EÚ“. Študentskí Ambasádori pre kariéru v EÚ organizujú dňa 18.4.2023 (utorok) o 16:00 online diskusiu (link k prihláseniu nižšie). Čakajú na Vás zaujímavé témy v prevedení našich hostí:

 1. TOMÁŠ KOZÁK, Generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 2. VIERA UHLÁROVÁ, Vedúca komunikácie Zastúpenia Európskej komisie.
 3. PAVOL KUCHAROVIC,  Tlačový tajomník, Stále zastúpenie SR v Európskej Únii.
 4. SILVESTER BALOG, Prekladateľ, Generálny sekretariát Rady EÚ, EU Careers Staff ambassador.

LINK K PRIHLÁSENIU : https://forms.gle/rvRsFQHPQoYouBQC6

Miesta pre online diskusiu sú obmedzené.

ORGANIZÁTORI:

 1.     Natália Gemzová, Prešovská Univerzita v Prešove
 2.     Patrik Michal, Univerzita Mateja Bela v  Banskej Bystrici
 3.     Samo Ševčík, Ekonomická Univerzita v Bratislave
 4.     Iveta Pribulová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom,

Alena Longauerová

Odbor všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ / Sekcia európskych záležitostí

Department for general, institutional and personnel affairs of the EU / Directorate General for European Affairs 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlboká cesta 2 | 833 36 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 5978 3583 | 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.mzv.sk

Page 1 of 31

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.