Portál EURACTIV Slovensko a občianske združenie Cyklokoalícia, v spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK 8 a regionálnymi týždenníkmi MY, pozývajú všetkých študentov a mladých ľudí so záujmom o cyklodopravu, aby sa zapojili do 2. ročníka hackatonu zameraného na rozvoj cyklistickej dopravy.

Podujatie sa uskutoční 19.-20. mája 2022 online formou.


Hlavným cieľom tohto ročníka cyklohackatonu bude nájsť inovatívne riešenia, ktoré pomôžu rozvoju mestskej cyklomobility a prispeli tak k tomu, aby sa slovenské mestá stali inkluzívnejšími a atraktívnejšími pre cyklistov.

Účastníci by mali navrhovať riešenia na podporu rozvoja cyklomobility v mestách, ktoré môžu byť z oblasti plánovania cyklociest, zberu dát o mobilite a ich zmysluplného využitia, vzdelávania, behaviorálnych vied, tvorby dopravného značenia, bezpečnosti cyklodopravy, tvorby investičných stratégií, územného plánovania či integrovaných dopravných systémov.

Prosíme Vás o prezdieľanie tejto pozvánky medzi kolegov a študentov😊


-REGISTRÁCIA-


Kto sa môže zapojiť?

Hľadáme tímy študentov stredných a vysokých škôl bez ohľadu na študijný odbor. Každý tím musí mať minimálne troch a maximálne piatich členov. Účasť na hackatone je bezplatná.


Prečo by ste sa mali zapojiť?

Najlepšie tri tímy cyklohackatonu budú odmenené cenami v hodnote 3 000 EUR.

Súčasťou hackatonu bude úvodný webinár, na ktorom účastníkom experti priblížia hlavné výzvy mestskej cyklomobility, na ktoré by sa pri hľadaní riešení mali zamerať. Každý tím bude mať k dispozícii mentorov, ktorí tímom pomôžu ich nápady konzultovať.

Ceny, o ktoré budú tímy hrať, sú nasledovné:Kedy?

19. a 20. mája 2022. Podujatie začína 19. mája o 9:00 a bude prebiehať online formou prostredníctvom programu Zoom.


Program hackatonu

Počas prvého dňa hackatonu budú môcť prihlásené tímy konzultovať svoje nápady s mentormi z oblasti inovácií, cyklodopravy, projektového manažmentu a samospráv. Nasledujúci deň tímy predstavia svoje riešenia odbornej porote, ktorá potom rozhodne o víťazoch druhého ročníka cyklohackatonu.


Popis výzvy

Táto výzva vyžaduje nájsť riešenia ako lepšie využiť kapacity dostupnej cyklistickej infraštruktúry, zvýšiť bezpečnosť cyklistov, lepšie prepojiť cyklodopravu s inými druhmi dopravy, na základe dostupných dát zlepšiť proces výberu typu cyklistickej infraštruktúry. Riešenia môžu tiež hľadať spôsoby, ako motivovať samosprávy k intenzívnejšej podpore cyklodopravy. Hlavnou úlohou je nájsť inovatívne riešenia problémov, ktoré dnes odrádzajú obyvateľov miest od cyklodopravy. Návrhy by tak mali prispieť k tomu, aby viac ľudí vymenilo menej ekologické dopravné prostriedky za bicykel. Riešenia by sa nemali sústrediť na rozvoj regionálnej cykloturistiky, ale výhradne na mobilitu v mestách.

Hľadanie inovatívnych riešení by pritom malo vychádzať z troch hlavných nástrojov:

Závažnosť (prioritizácia problému)
Efektivita (aký dopad dané riešenie môže mať)
Realizovateľnosť (možnosť riešenie uskutočniť v praxi)


Prínosom cyklistickej dopravy je jej ekologická šetrnosť, malá priestorová náročnosť, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov, ako aj zlepšenie stavu životného prostredia. Z týchto dôvodov je potrebné rozširovať sieť cyklotrás a vytvárať podmienky, či už pre každodennú prepravu do zamestnania, školy a podobne, alebo mimo zastavaného územia za účelom rekreácie a turistiky.

Cyklistická doprava je v európskych metropolách obľúbeným a často využívaným dopravným prostriedkom. Kým v mnohých mestách cyklodoprava tvorí významný podiel na celkovej doprave (napríklad vo Viedni tvorí pešia a cyklistická doprava 30 percent), v Bratislave sa podľa odhadov pohybuje na úrovni jedného percenta. Problémom nevyužitého potenciálu cyklodopravy na Slovensku nie je nedostatok financií, ale ich neadresné a neefektívne využitie. Medzi najčastejšie chyby patrí nevhodne zvolený výber typu cyklistickej infraštruktúry, zlé plánovanie a trasovanie, chybné dopravné značenie, nedostatok dát o mobilite, ale aj ich nevhodné využitie, či nedostatočná osveta a komunikovanie výhody cyklodopravy. Zdrojov bude dostatok aj v nasledujúcich rokoch, keď Slovensko na rozvoj cyklomobility získa desiatky miliónov eur z nových eurofondov, ale aj Národného plánu obnovy a odolnosti. Hlavnou výzvou teda zostáva zvýšiť hodnotu za peniaze.


-REGISTRÁCIA-


PARTNERI PODUJATIA

Európska komisia
Cyklokoalícia
Združenie samosprávnych krajov SK 8
Regionálne noviny MY
Cyklistický obchod Isadore
Maxman Consultants
Denník SME
Skillmea [Learn2Code]
Antik SmartWay


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Vážení priatelia,

aj tento rok si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Fulbright Slovak Student Program, ktorý umožňuje 6 – 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na našej webovej stránke: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-1.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2023 – 2024 je 30. júna 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

S úctou,

Zuzana Kopčanová
Program and Study Officer

EducationUSA Adviser

+421 911 046 123
www.fulbright.sk

Panenská 29, 811 03, Bratislava,
Slovak Republic 

   

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.