Zaujíma Vás oblasť aditívnej výroby? Viete čo sa skrýva pod pojmom reverzné inžinierstvo? A ako vieme tieto dva pojmy preklenúť do virtuálnej reality? Ak ste odpovedali na väčšinu otázok kladne, potom ste na správnej vlne. Na Strojnícku fakultu prichádza nová medzinárodná spolupráca v rámci Nórskych fondov. Nosnou témou projektu je oblasť zelenej inteligentnej výroby, konkrétne aditívnej výroby (3D tlače). Projekt vytvára novú spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi Žilinskou univerzitou, UiT The Arctic University of Narvik a SPŠ Dubnica nad Váhom. V rámci projektu nás čaká množstvo zaujímavých aktivít, ktoré napomôžu zmene myslenia mladých ľudí ohľadne aplikovania výrobných technológii so zameraním na zníženie produkcie CO2 emisií a praktických skúseností pri využívaní nových technológií a zariadení vo vzdelávacom prostredí. Zodpovednými koordinátormi za UNIZU sú: doc. Ing. Mário Drbúl PhD. a Ing. Vladimír Bechný. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte, neváhajte sa k nám pridať a začnite aj vy myslieť aditívne. Tešíme sa na všetkých záujemcov predovšetkým z rady študentov.

 

 

Predĺženie Výzvy č. 2/2022 grantovej súťaže UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline predlžuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2022. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Kto môže projekt podať:

študent UNIZA, ktorý je v akademickom roku 2022/2023 zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia.

riešiteľský kolektív:

  • zodpovedný riešiteľ: študent UNIZA zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2022/2023),
  • ďalší riešitelia / môžu a nemusia byť/: študenti UNIZA zapísaní do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia alebo do 2. alebo 3. ročníka študijného programu 1. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2022/2023),
  • vedúci projektu: ak je zodpovedným riešiteľom projektu študent 2. stupňa, musí mať vedúceho projektu, ktorý je zamestnancom príslušného pracoviska.

Spôsob podávania návrhov:

  • štruktúra žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice UNIZA č. 180,
  • elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum,
  • žiadosť sa podáva v systéme ISVV UNIZA (študent získa prístup do ISVV UNIZA zápisom na štúdium),
  • podpísanú žiadosť v tlačenej forme je nutné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie na rektorát,
  • žiadateľovi bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí žiadosti o grantový projekt.

Termín na podávanie návrhov projektov:

elektronicky i písomne do 15. 1. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov:

v zmysle prílohy č. 2 Smernice UNIZA č. 180.

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia návrhov projektov:

Do 14. 2. 2023,

výsledky hodnotenia budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie na rektoráte formou oznamu na webovej stránke UNIZA,

zodpovední riešitelia projektov budú informovaní jednotlivo.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt:

1000 EUR/projekt.

Obdobie riešenia financovaného projektu:

od 15. 2. 2023 do 31. 1. 2024

Priebežná správa o riešení projektu:

do 31. 8. 2023 priebežnú správu v systéme ISVV UNIZA, kde je formulár tejto správy umiestnený.

Záverečná správa o riešení projektu:

do 15. 2. 2024 záverečnú správu v systéme ISVV UNIZA, kde je formulár tejto správy umiestnený.

3 najlepšie hodnotené a prezentované projekty budú na návrh grantovej rady odmenené rektorom.

V Žiline, dňa 25. 10. 2022

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

rektor

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.