Department of Materials Engineering

Profil

Katedra vychováva študentov v študijnom odbore Materiálové inžinierstvo a poskytuje vedomosti o materiáloch a medzných stavoch materiálov na troch fakultách Žilinskej univerzity.
V oblasti výskumu sa na katedre riešia výskumné úlohy finančne podporované z domácich aj medzinárodných zdrojov (Európsky fond regionálneho rozvoja, KEGA, VEGA, APVV a bilaterálne projekty) a úlohy na objednávku spoločenskej praxe. Výsledky vedecko – výskumnej práce sú pravidelne prezentované na domácich aj zahraničných konferenciách, v knižných a časopiseckých publikáciách.

Vedúca katedry

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 2600

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúcej katedry

Ing. Mária Chalupová

tel.: +421 41 513 6005

e-mail: maria.chalupova@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Irena Žilčáková

tel.: +421 41 513 2601

e-mail: irena.zilcakova@fstroj.uniza.sk

© 2017 Faculty of Mechanical Engineering. All rights reserved.