Programové obdobie 2007-2013

V roku 2015 skončilo programové obdobie 2007 - 2013 pre poskytovanie štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci tohto programového obdobia boli na Žilinskej univerzite v Žiline realizované projekty v oblasti vzdelávaniavedy a výskumu.

Celouniverzitné projekty

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2008/5.1/01-SORO 26250120009 Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity
OPVaV-2008/5.1/02-SORO 26250120021 Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT
OPVaV-2009/5.1/03-SORO 26250120046 Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
OPVaV-2011/5.1/04-SORO 26250120052 Budovanie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 26210120002 Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
OPV-2009/1.2/01-SORO 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti
OPV-2010/1.2/02-SORO 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania
OPV-2010/1.2/02-SORO 26110230063 Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov
OPV-2012/1.2/03-SORO 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom procese
OPV-2012/1.2/05-SORO 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úspešný absolvent pre potreby praxe
OPVaV-2012/2.2/08-RO 26220220183 Výskumné centrum Žilinskej univerzity
OPVaV-2012/2.2/08-RO 26220220184 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

 

Fakultné projekty a projekty ústavov

Strojnícka fakulta

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPV-2009/1.2/01-SORO 26110230004 Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220009 Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok - InMoSysQS
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220011 RAILBCOT - skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220045 ProHiSpeB - prototyp nápravového telematického ložiska pre vysoké rýchlosti
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220046 Vývoj prototypov paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220047 Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovej báze
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220048 Unikátne zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov strojných súčastí
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220049 Vývoj modulárnych mobilných robotických systémov - VMROS
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220057 Zariadenie na využitie nízkopotencionálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hlbokom vrte
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220068 Zníženie spotreby vzácnych surovín a zvyšovanie účinnosti technológií na spracovanie plastov
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220070 Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami pre neštandardný rozchod alebo rázvor dvojkolesí, spĺňajúcich kritériá pre interoberabilitu, environmentalistiku, bezpečnosť a spoľahlivosť
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220076 Telematicky ovládaný hasiaci robotický systém
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220088 Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220091 Reinžiniering produktového portfólia VIPO a.s.
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220092 Nízkonákladový logistický systém na báze mobilných robotických platforiem pre využitie v priemysle
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220100 Systém interaktívneho logistického plánovania na báze technológií virtuálnej reality
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220101 Inteligentný systém pre nedeštruktívne technológie na hodnotenie funkčných vlastností súčastí X-ray difraktometriou
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220117 Výskum nových spôsobov premeny tepla z OZE na elektrickú energiu využitím nových progresívnych tepelných cyklov
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220118 Vývoj optimálnej technológie pre analýzu medzných stavov konštrukčných prvkov v kontakte
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220121 Modifikácia a verifikácia chirurgických nástrojov
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220122 Výskum a vývoj prototypu na báze bezobslužných technológií a následná aplikácia získaných poznatkov v praktických podmienkach
OPVaV-2009/2.2/05-SORO 26220220139 Autonómne robustné mechatronické systémy pre ultra hlboké geotermálne vrty
OPVaV-2009/2.2/06-SORO 26220220154 Kompetenčné centrum pre ľahké kovy a kompozity
OPVaV-2009/2.2/06-SORO 26220220155 Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách
OPV-2010/1.2/02-SORO 26110230052 Zvýšenie konkurencieschopnosti technických študijných programov reflektujúc aktuálne potreby podnikateľskej praxe
OPV-2012/1.2/05-SORO 26110230107 Moderné metódy výučby riadiacich a diagnostických systémov motorových vozidiel
OPV-2013/1.2/07-SORO 26110230117 Podpora kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti technického výskumu a vývoja v priestore modernej vedomostnej spoločnosti
OPVaV-2011/2.2/07-SORO 26220220165 Výskum v oblasti návrhu komplexného logistického systému vo výrobe
OPCS SR-ČR 22410420001 Transfer najlepších technológií v oblasti energetických zdrojov
OPCS SR-ČR 22410420003 Podpora lokálneho vykurovania biomasou
OPCS SR-ČR 22410320106 Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků
OPCS SR-ČR 22420220081 Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji
OPCS SR-ČR 22410320046 Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovedností studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce
OPCS SR-ČR 22410320051 Podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly v oblasti moderních technologií obrábění a metrologie
OPCS SR-ČR 22420220037 Vplyv spaľovania komunálneho dpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220006 Prenos inovatívnych poznatkov a technológií v logistických a dopravných procesoch
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220007 Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220010 Implementácia vedeckovýskumných poznatkov do leteckej dopravy
OPVaV-2009/2.1/03-SORO 26220120065 Centrum excelencie pre leteckú dopravu
OPVaV-2010/2.2/06-SORO 26220220156 Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry
OPVaV-2011/2.2/07-SORO 26220220167 Výskum aplikácie prvkov virtuálnej reality za účelom významného zlepšenia vlastností simulátorov
OPV-2011/1.2/03-SORO 26110230083 Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDaS Žilinskej univerzity v Žiline
OPCS PL-SR PL-SK/ZA/IPP/II/060 Ekonomicko - sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1, 2
OPCS SR-ČR 22410420011 Inovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov

Stavebná fakulta

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2008/2.1/01-SORO 26220120027 Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo
OPVaV-2009/2.1/02-SORO 26220120031 Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo
OPVaV-2009/4.2/05-SORO 26220220135 Centrum výskumu v doprave
OPVaV-2009/2.2/04-SORO 26220220112 Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov
173/2012/2.2/OPVaV 26220220160 Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave "CDV-PLUS"
OPSRCS/2008/01 22410320001 Vzájemná spolupráce stavebních fakult v oblasti navrhování a posuzování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
OPSRCS/2011/03 22410320032 Rozvoj příhraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury
OPSRCR/2013/04 22410320039 Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství
OPSRCR/2012/04 22420220032 Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje

Fakulta elektrotechnická

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2008/2.1/01-SORO 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
OPVaV-2008/2.1/01-SORO 26220120004 Centrum experimentálnej a klinickej respirológie
OPVaV-2009/2.1/02-SORO 26220120034 Dobudovanie centra experimentálnej a klinickej respirológie
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II.
OPVaV-2008/2.2/01-SORO 26220220019 Meranie kinetiky cílií respiračného traktu
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220078 Výskum vysoko úsporných komponentov elektrických pohonných systémov hnacích dráhových vozidiel a vozidiel MHD
OPVaV-2009/2.2/03-SORO 26220220089 Nové metódy merania fyz. dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky
OPVaV-2009/2.2/05-SORO 26220220134 Výskum technológií a výrobkov pre inteligentné a Technické Textílie
OPVaV-2010/2.2/06-SORO 26220220153 Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
OPVaV-2011/1.1/01-SORO 26210120021 Modernizácia výskumnej infraštruktúry v oblastiach elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno-komunikačných technológií
169/2012/2.2/OPVaV 26220220169 Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky
OPSRCR/2008/1 22420320001 Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H
OPSRCR/2011/03 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
OPCRSR/2013/05 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí

Fakulta riadenia a informatiky

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2008/2.1/01 - SORO 26220120007 Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
OPVaV-2008/2.1/01 - SORO 26220120028 Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy
OPVaV-2008/2.1/02 - SORO 26220120050 Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II
OPVaV-2008/2.2/01 - SORO 26220220021 Centrum translačnej medicíny
OPVaV-2008/2.2/01 - SORO 26220220022 Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach
OPSRCR/2011/03 22410320048 Chytrá slovenská a česká města

Fakulta humanitných vied 

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2009/2.1/03 - SORO 26220120061 Pamäť Slovenska - národné centrum excelentnosti výskumu ochrany a sprístupnenia kultúrneho a vedeckého dedičstva
OPV - 2012/1.2/05 - SORO 26110230106 Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPV-2011/1.2/03-SORO 26110230078 Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU, zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu
OPVaV-2011/1.1/01-SORO 26210120006 Dobudovanie centra alpínskeho vysokohorského výskumu v SR - Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity pre poatreby synergickej spolupráce v seieti obdobných pracovísk v Európe
OPVaV-2011/1.1/01-SORO 26210120016 Investície do prístrojovej a laboratórnej techniky pre následný vývoj a verifikáciu štandardov biotického monitoringu vplyvov celulózového priemyslu v horskej krajine, modelové územie: Ružomberok

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPV-2011/1.2/03-SORO 26110230076 Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPCS PL-SR 22620320019 Priemyselný technologický klaster pre hospodársky rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej siete inovácii a nových technológii
© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.