MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2022.

Elektronické systémy na podávanie žiadostí o dotáciu sú už sprístupnené.

Výzvy sú zverejnené na webovom sídle:

VEGA:          https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023

KEGA: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022

 

2018

27.12.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

08.10.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

25.09.2018 – Oznámenie o možnosti podávať žiadosti a poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj 2018/7838:1-26C0

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

17.07.2018 - Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVAI - MH/DP/PZ/2018/1.2.2 - 01

25.06.2018 - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVAI - MH/DP/PZ/2018/3.2.1 - 18

27.4.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

 

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.