Príhovor dekana SjF

Vážení študenti, milí priatelia, kolegovia,
strojárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, dotýka sa každého z nás. Stroje nám výrazne uľahčujú život a rozvoj v tejto oblasti aj v symbióze s ďalšími technickými disciplínami je pravdepodobne nevyhnutnosťou našej budúcnosti. A to nemám na mysli len automobilový priemysel, ktorý je dnes motorom slovenskej ekonomiky, ale aj ďalšie pre chod hospodárstva dôležité odvetvia.
Touto cestou si vás dovolím privítať na stránke Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorej viac ako šesťdesiatročná tradícia garantuje úspešnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s kvalitným realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú prax. Fakulta stála pri zrode univerzity a počas celého obdobia predstavovala významný nosný prvok, na ktorom bolo možné stavať a rozvíjať všetky aspekty tvoriace dynamické univerzitné prostredie.

Profil SjF

Strojárstvo ako pilier domáceho priemyslu bojuje už roky s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Nároky na kvalitu výrobkov, organizáciu a zabezpečenie výrobných činností vyžadujú významné zmeny aj v oblasti vysokoškolského vzdelávania aj s väzbou na kvalitný výskum a vývoj. Reálny život v podnikoch požaduje nachádzať kvalitatívne a obsahovo lepšie a hlavne, náročnejšie riešenia. Preto je dnes proces poznávania a bádania v technike, a nielen v nej, podmienený kvalitným vysokoškolským vzdelávaním.

História SjF

História Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline siaha do obdobia vzniku samotnej univerzity, teda do roku 1953, kedy fakulta tvorila jednu z piatich samostatných fakúlt novozaloženej Vysokej školy železničnej v Prahe. Po presune školy do Žiliny a jej premenovaní na Vysokú školu dopravnú prišlo aj k zmenám, ktoré viedli k zlučovaniu fakúlt, čím vznikla Fakulta strojnícka a elektrotechnická (SET). V prvom školskom roku 1959/60 v novom pôsobisku mala fakulta SET 607 študentov denného štúdia a začala sa jej širšia orientácia v oblasti vedecko - výskumnej a vzdelávanie odborníkov nielen pre dopravu, ale aj pre ďalšie oblasti strojárstva a elektrotechniky vtedajšej ČSR. To sa postupne prejavilo aj kvantitatívne, v počte poslucháčov. Napríklad už v roku 1963 mala fakulta okolo 1200 a o 15 rokov už 2500 študentov v dennom štúdiu a viac ako 1000 študentov v externej forme štúdia. Vývojom prešli aj študijné odbory fakulty.

_obrazok_37.jpg

Cieľ, poslanie a vízia SjF

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.