Významné výsledky Strojníckej fakulty

Ocenenia - Strojnícka fakulta 2020
 •  vytvorenie laboratória pozorovania integrity povrchu a povrchového inžinierstva s mikroskenovacím optickým mikroskopom umožňujúcim komparáciu realneho objektu s modelom CAD/CAM na Katedre obrábania a výrobnej techniky (KOVT).
  V laboratóriu je možné identifikovať plošné nerovnosti povrchu vo vysokom rozlíšení na 10 nanometrov s vygenerovaním 3D modelov reálnej vzorky;
 • 3. miesto v súťaži o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019 vkategórii Technologická inováciaza Autonómny logistický robot CEIT 400LC-F - Ing. Tomáš Capák (KKČS) - cena mu bola udelená 20. októbra 2020 počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer.
 • udelenie Ceny rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. v kategórii Doktorandské štúdium - Ing. Marekovi Matejkovi (KTI) a Ing. Anne Remišove (KTI) za úspešné ukončenie doktorandského štúdia a za vynikajúcu prezentáciu výsledkov
 • udelenie ceny rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. v kategórii Vedec UNIZA Ing. Jánovi Dižovi, PhD. (KDMT) (17.12.2020);
 • získanie Ceny rektora UNIZA za diplomovú prácu s názvom „Konštrukčný návrh nadnárazníkovej ochrany a ochranného štítu pre vozeň na prepravu nebezpečného tovaru“ - Ing. Radoslav Gerát, študijný program Vozidlá a motory (KDMT);
 • udelenie Ceny dekana SjF v kategórii Publikačná činnosť - Ing. Milan Uhríčik, PhD. (KMI);
 • udelenie ocenenia Ing. Michalovi Jamborovi, PhD. (KMI) - 1. miesto v Kategórii: Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum. V súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2019 v rámci univerzít združených v konzorciu PROGRES 3 v Kategórii 5: Competitive Engineering and Materials Research. Viac na http://progres3.vsb.cz/en/news;
 • ocenenie Best Paper Awards - 3rd Place pre Ing. Natáliu Burganovú (KPI) na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Engineer of XXI Century 2020 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ocenenie získala za prezentovaný e-príspevok Design of Logistics System in Production v kategórii Technologies, Processes and Production Systems (11. 12. 2020).
 • Ing. Patrícia Hanusová (KMI) - získala 1. miesto v hodnotení jej grantového projektu v rámci UNIZA s názvom “Návrh a zostrojenie zariadenia na zisťovanie únavových charakteristík rotačných nástrojov v stomatológii;
 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. (KMI) bola menovaná zástupkyňou SjF na podujatí Ženy vo vede;
 • udelenie ceny „NajDiplomovka 2020“ spoločnosťou Slovnaft, a.s. za diplomovú prácu vypracovanú v roku 2020 na tému:: „Využitie terestrického 3D skenovania pre diagnostiku skladovacích nádrží“- ktorú získal Ing. Silvester Hradiský (KDMT);
 • cena za najlepší príspevok na konferencii EAI Mobility IoT 2020 (Michal Holubčík, Jozef Jandačka, Juraj Trnka: Closed cycle of biodegradable wastes in smart cities);
 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. (KMI) sa zapojila do súťaže vedkýň: L’OREALUNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE, Slovak Republic 2020;
 • v dňoch 13.7. - 17.7. 2020 pracovníci SjF - prof. Ing. Peter Palček, PhD. (KMI) a RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. (KMI) aktívne participovali na on-line podujatí Žilinská detská univerzita 2020 naživo s on-line prezentáciou, filmom, na tému „Ako vidieť neviditeľne malé“ a „Chemické prvky“;
 • Ing. Denisa Medvecká (KMI) a Ing. Tatiana Kojnoková (KMI) sa zúčastnili on-line podujatia „Gaudeamus veletrh vzdělání“, kde formou on-line prezentácie predstavili Strojnícku fakultu UNIZA (Gaudeamus on-line, 26.11.2020);
 • Ing. Denisa Medvecká (KMI) a Ing. Tatiana Kojnoková (KMI) sa zúčastnili medzinárodnej virtuálnej konferencie, 9th International Conference SYSTEM SAFETY: HUMAN - TECHNICAL FACILITY - ENVIRONMENT, CZOTO 2020 (14. 12.2020);
 • pracovníci z katedry KAVS (Kľačková, Dodok) sa zúčastnili na vzdelávacom kurze „Inžinierska pedagogika“ realizovaného v rámci cyklu Adaptačného vzdelávania na UNIZA - 2019/2020, ktorý zavŕšili získaním certifikátov;
 • na žiadosti podané v predchádzajúcom období pracovníkmi SjF bolo do registra úžitkových vzorov zapísaných v roku 2020 - 41 úžitkových vzorov a patentov, z toho boli priznané: pracovníkom KOVT - 4 úžitkové vzory a 1 patent; - pracovníkom KTI - doktorandom (Ing. Kuriš, Ing. Šutka) v spoluautorstve 1 úžitkový vzor a 2 patenty (prof. Bolibruchová, doc. Brůna) v spoluautorsve s KDMT na zahraničnom patentovom úrade - UKRPATENT na Ukrajine; - pracovníkom KAME bol priznaný úžitkový vzor (Mechanizmus na vytváranie uzlov) a zapísaný a sprístupnený verejnosti úžitkový vzor (Visutá obežná jednolanová dráha), zverejnená prihláška úžitkového vzoru (Pokládkové prípojové vozidlo), udelený a sprístupnený patent (Prídavné žeriavové zariadenie) a (Prídavné kompaktorové zariadenie); - pracovníkom KDMT bolo priznaných 27 úžitkových vzorov (v 14 úžitkových vzoroch maijteľom je Žilinská univerzita) a 9 výnalezov a v r. 2020 podali prihlášky 14 úžitkových vzorov (v prihláškach 10 úžitkových vzorov maijteľom je Žilinská univerzita) a 10 výnalezov (v 10 výnalezoсh maijteľom je Žilinská univerzita); - pracovníci KKČS v období r. 2019 podali 5 UV a 5 patentov, z ktorých v r. 2020 bolo zatiaľ zapísaných a priznaných 5 UV; a v r. 2020 bolo podaných 5 UV a 5 patentov, - pracovníkom KAVS boli v spolupráci s KKČS a KAME v r. 2020 do registra úžitkových vzorov celkovo zapísaných 5 úžitkových vzorov. Zároveň pracovníkmi KAVS boli v r. 2020 podané prihlášky na ďalších 11 patentov a ďalšie 4 úžitkové vzory (respektíve boli zverejnené patentové prihlášky) a 2 sú v riešení.
 • bol spravený Redizajn medzinárodného vedeckého časopisu TECHNOLOGICAL ENGINEERING (ISSN 1336-5967), vydávaného VTS pri UNIZA, ktorý bol zaradený do systému SCIENDO a medzinárodne uznávaného vydavateľstva DeGruyter a je vedený v databázach: Astrophysics Data System (ADS), Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Inspec, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Naviga (Softweco), Paperbase, Pirabase, Polymer Library, Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, ReadCube, Sherpa/RoMEO, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, TEMA Technik und Management, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC).
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2019
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2018
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2017
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2016
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2015
© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.