Etický kódex zamestnancov

My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené zásady:

Etický kódex študentov

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“
J. A. Komenský

Smernica o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Etická komisia UNIZA

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.