Členstvo UNIZA v medzinárodných organizáciách

Členstvo v medzinárodných  organizáciách je pre UNIZA dôležitým kľúčom  vytvárania podmienok pre zapájanie sa do medzinárodných projektov, k získavaniu nových informácií o nových trendoch vo vzdelávaní, výskume a o celkovom vývoji vysokých škôl. Je taktiež prostriedkom k nadväzovaniu nových kontaktov a propagácie. UNIZA ako celok je členom nasledujúcich organizácií:

Zahraniční celouniverzitní partneri

V oblasti celouniverzitnej priamej bilaterálnej spolupráce má UNIZA rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 46  platných rámcových dohôd na celouniverzitnej úrovni a takmer 100 dohôd na fakultnej úrovni. Spolupráca sa rozvíja so 19 krajinami sveta - nielen v rámci Európy, ale i Ameriky , Ázie  a Afriky.

Európa

Bulharsko

Todor Kableshkov Higher School of Transport  Sofia

TU Varna

Afrika

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.