Významné výsledky Strojníckej fakulty

Ocenenia - Strojnícka fakulta 2022
 • zaradenie projektu APVV-16-0488 s názvom Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie riešeného na Katedre priemyselného inžinierstva medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Projekt bol zaradený agentúrou APVV medzi 15 najlepších riešených projektov v skupine technických vied. Projekt bol uverejnený v publikácii Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou v roku 2022, ktorú vydáva každoročne agentúra APVV;
 • ocenenie rektora UNIZA za záslužnú pedagogickú činnosť - plaketa Jána Ámosa Komenského, doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD. (KDMT) a doc. Ing. Vladimír Súkup, PhD. (KET) pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov;
 • cena SSTP (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia) za diplomové práce: „Vizualizácia prúdenia pri stene zdroja tepla s prenosom tepla do okolia pomocou prirodzenej konvekcie“, ktorú získala Ing. Natália Holešová, a  „Návrh vetrania a vykurovania športového centra“, ktorú získala Ing. Nina Majerčíková, absolventky 2. stupňa štúdia, študijný program technika prostredia; ceny boli odovzdané v rámci konferencie TECHFORUM 2022, Nitra, Hotel MIKADO, (12. 4. 2022);
 • udelenie ceny rektora UNIZA v kategórií: Vedec UNIZA za rok 2022 - prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky (16.12.2022);
 • udelenie ceny rektora UNIZA v kategórií: Najcitovanejší záznam publikačnej činnosti UNIZA v roku 2022 - prof. Dr. Ing. Milan Sága z Katedry aplikovanej mechaniky a prof. Dr. Ing. Ivan Kuric z Katedry automatizácie a výrobných systémov (16.12.2022);
 • udelenie ceny rektora UNIZA za vynikajúce študijné výsledky v doktorandskom štúdiu - Ing. Denisa Medvecká, PhD., absolventka doktorandského štúdia v študijnom programe Technické materiály (11. 11. 2022);
 • udelenie ceny rektora UNIZA za vynikajúce študijné výsledky v doktorandskom štúdiu - Ing. Tatiana Kojnoková, PhD., absolventka doktorandského štúdia v študijnom programe Technické materiály (11. 11. 2022);
 • udelenie ceny rektora UNIZA za vynikajúce študijné výsledky v doktorandskom štúdiu - Ing. Ivan Antoniuk, PhD., absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe priemyselné inžinierstvo (11. 11. 2022);
 • cena rektora UNIZA za diplomovú prácu názvom „Návrh variantných riešení uchopovacieho mechanizmu sacích a výfukových sediel ventilov zážihových a vznetových spaľovacích motorov“ pre študenta Ing. Dávida Čierňavu, študijný program Vozidlá a motory (KDMT);
 • cena rektora UNIZA za vynikajúce študijné výsledky v bakalárskom štúdiu pre Bc. Jozefa Fila, absolventa bakalárskeho štúdia v študijnom programe Vozidlá a motory;
 • ocenenie „First Young Scientist Award“ na 38. medzinárodnom sympóziu The Danubia-Adria Society on Experimental Methods (DAS´2022) (20. - 23. 9. 2022, Poros, Grécko) - Ing. Denisa Medvecká, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, SjF UNIZA;  
 • ocenenie za najlepšiu prezentáciu na medzinárodnej vedeckej konferencii - 37th International Colloquium Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, Zuberec-Brestová, (18 - 20. 5. 2022) - Ing. Denisa Medvecká, PhD.;
 • miesto v súťaži „The best scientific photograph“ na medzinárodnej vedeckej konferencii Metallography & Fractography 2022 (27. - 29. 4. 2022, Vysoké Tatry) - doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, SjF UNIZA;
 • ocenenie za miesto za najlepšiu PhD. prezentáciu na medzinárodnej konferencii Aluminium a neželezné kovy 2022 (18. - 21. 10. 2022, Hrubá Skála) - doktorand Ing. Martin Mikolajčík, Katedra materiálového inžinierstva, SjF UNIZA; 
 • písomné Poďakovanie za aktívnu účasť na podujatí Stretnutie R&D lídrov Slovenska 2022 (29. 4. 2022, Chateau Gbeľany) pre doktorandov Katedry materiálového inžinierstva SjF UNIZA - Ing. Veronika Obertová a Ing. Milan Štrbák;
 • zapojenie sa študentov 1. ročníka II. stupňa VŠ, študijný program Technické materiály a študentov Silesian University of Technology Gliwice, Poľsko do medzinárodnej spolupráce v rámci spoločného projektu TalentDetector (2022);
 • aktívne zapojenie sa pracovníkov a študentov SjF do akcie STROJÁRSKA KVAPKA KRVI, ktorú zorganizovala študentská časť akademického senátu SjF UNIZA, 4. 5. 2022;
 • v ankete Top Učiteľ SjF organizovanej pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov sa na 1. mieste umiestnil doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD., vedúci Katedry aplikovanej matematiky (predmety Matematika 1 a Matematika 2), na 2. mieste doc. Ing. Milan Vaško, PhD., vedúci Katedry aplikovanej mechaniky (predmety Pružnosť a pevnosť, Pružnosť a plasticita, Technická mechanika a pružnosť) a 3. miesto Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD., Katedra aplikovanej matematiky, (predmety Matematika 1 a Matematika 2);
 • vymenovanie doc. Ing. Františka Nového, PhD. profesorom v odbore HKaIK strojárske technológie a materiály (18. 1. 2022);
 • vymenovanie doc. Ing. Ľuboslava Dulinu, PhD. profesorom v odbore HKaIK priemyselné inžinierstvo (13. 7. 2022);
 • vymenovanie doc. Ing. Radovana Noseka, PhD. profesorom v odbore HKaIK energetické stroje a zariadenia (13. 7. 2022);
 • na žiadosti podané v predchádzajúcom období pracovníkmi SjF (samostatne alebo v spoluautorstve) bolo do registra úžitkových vzorov zapísaných v roku 2022 - 52 úžitkových vzorov, resp. patentových prihlášok, z toho boli zapísané: - pracovníkom KDMT 21 úžitkových vzorov/patentových prihlášok (2 v spoluautorstve s KTI); - pracovníkom KKČS bolo zapísaných 15 úžitkových vzorov/patentových prihlášok; - pracovníkom KAVS bolo zapísaných 11 úžitkových vzorov/patentových prihlášok; - pracovníci KET podali 4 úžitkové vzory a 4 patentové prihlášky; - pracovníkom KOVT boli zapísané 4 úžitkové vzory/patentové prihlášky; - pracovníkom KPI a KTI 3 a pracovníkom KMI 2 úžitkové vzory/patentové prihlášky.
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2021
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2020
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2019
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2018
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2017
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2016
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2015
© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.