Významné výsledky Strojníckej fakulty

Ocenenia - Strojnícka fakulta 2018
 • prevzatie čestného uznania Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia (SSTP) za
  rok 2017 za diplomovú prácu „Meranie tepelného výkonu slučkovej tepelnej trubice
  na chladenie elektrotechnických skríň bez kontaminácie interiéru prachom“ - udelené
  Ing. Jozefovi Kovalčíkovi (Nitra, 07.02.2019);
 • udelenie Zlatej medaily ZSVTS za významnú prácu pre Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností na poli vedy a techniky doc. Ing. Jurajovi Grenčíkovi,PhD. (15. 3. 2018); ocenenie bolo doc. Grenčíkovi odovzdané prezidentom ZSVTS,prof. Petrášom, v Košiciach počas celozväzového podujatia Fórum inžinierov a technikov Slovenska - FITS 2018, ktoré organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.
 • odovzdanie dekrétu čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Danielovi Kalinčákovi,PhD. (22. 3. 2018);
 • udelenie titulu dr.h.c. dlhoročným spolupracovníkom SjF prof. Máriovi Guaglianovi z Politecnico di Milano, Taliansko a Dipl.-Ing. Oliverovi Jungovi, Schaeffler AG (20.6.2018);
 • získanie ocenenia riaditeľa agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik v Nitre - na 25. medzinárodnom strojárskom veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií: Čestné uznanie vystavovateľovi Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline za exponát „E3-KOLKA - elektricky poháňané zelené vozidlo konštruované za účelom zvýšenia stability pri prejazde zákrutami“ výrobcovi Katedre dopravnej a manipulačnej techniky a študentom - Ing. Pavol Kurčík, Ing. Peter Strážovec, Ing. Alfréd Pavlík, študenti 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania, Marek Dérer - študent 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania; návrh vyústil do podania prihlášky úžitkového vzoru;
 • Ocenenie na Medzinárodnej výstave technických inovácií, patentov a vynálezov, Werk Arena, Třinec, ČR, jún 2018 - Gold Medal - za EDISON II
 • Ocenenie na Medzinárodnej výstave technických inovácií, patentov a vynálezov, Werk Arena, Třinec, ČR, jún 2018 - Mayor of Town of Třinec Award - za EDISON II
 • Ocenenie na Medzinárodnej výstave technických inovácií, patentov a vynálezov, Werk Arena, Třinec, ČR, jún 2018 - Honorable Mention for Participation in the Exhibition -pre ŽU v Žiline, Strojnícka fakulta
 • ocenenie rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za dlhoročnú prácu v prospech univerzity udelené prof. Ing. Dane Bolibruchovej, PhD.; doc. RNDr. Elene Wisztovej, PhD.; prof. Ing. Eve Tillovej, PhD.; prof. Ing. Andrejovi Czánovi, PhD.; prof. RNDr. Milanovi Malchovi, PhD. a Ing. Ivane Remišovej;
 • udelenie ceny rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za mimoriadne aktivity pri riešení výskumných úloh, vzornú reprezentáciu v rámci odborných a výskumných udalosti doktorandovi Ing. Martinovi Vicenovi (KTI);
 • získanie Ceny dekana SjF za diplomovú prácu s názvom „Meranie tepelného výkonu slučkovej tepelnej trubice na chladenie elektrotechnických skríň bez kontaminácie interiéru prachom“ - Bc. Jozefovi Kovalčíkovi (Katedra energetickej techniky);
 • získanie Ceny dekana SjF za bakalársku prácu s názvom „Problematika spaľovacích zariadení na biomasu s nízkou teplotou taviteľnosti popola“ - Alexandrovi Backovi (Katedra energetickej techniky);
 • ocenenie Ing. Milana Martinkoviča z Katedry priemyselného inžinierstva na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, získal druhé miesto za prezentovaný príspevok v kategórii Processing, Transmission and Security of Information.
 • úspech mladého vedecko-výskumného pracovníka Ing. Vladimíra Hausera, PhD.z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, ktorý získal ocenenie Univerzity Jána Evangelistu Purkyne v Ústí nad Labem za najlepšiu prácu mladého účastníka konferencie. Názov príspevku: Conceptual design of tram bogie with a typikal wheelsets to frame mounting.
 • úspech mladej vedecko-výskumnej pracovníčky Doc. Kateryny Kravchenko, PhD.z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, ktorá získala ocenenie Českej spoločnosti pre mechaniku za najlepší príspevok mladého účastníka konferencie. Názov príspevku: Improving construction feature of hatch cover of universal open wagon. Diplom prikladáme v osobitnom súbore;
 • získanie 1. miesta v kategórii Zlievarenstvo na medzinárodnej ŠVOČ na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, TU Košice, Metalurgia´2018 - študentom 2. roč. inžinierskeho štúdia - Bc. Michalom Kurišom (KTI);
 • cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za vynikajúce spracovanie diplomovej práce „Návrh otvorenej cievky pre indukčný predohrev drôtu vo výrobnej linke“ pre Ing. Jaromír Klarák - študenta 1. ročníka 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania;
 • cena Slovenskej zváračskej spoločnosti za vynikajúce spracovanie bakalárskej práce „Deštruktívne skúšky zvarových spojov“ v roku 2018, pre Bc. Martina Frátrika - študenta 1. ročníka 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (KTI);
 • cena Slovenskej zváračskej spoločnosti za vynikajúce spracovanie diplomovej práce „Vplyv viacnásobnej opravy zvarového spoja ocelí s vyššou medzou klzu na výsledné mechanické vlastnosti“ v roku 2018 pre Ing. Filipa Ballesterosa - absolventa 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (KTI);
 • získanie ocenenia pracovníkom Ing. Juraj Belan, PhD. z Katedry materiálového inžinierstva na fotografickej súťaži organizovanej v rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2018, ktorá sa konala v Luhačoviciach, ČR (23. - 26.10. 2018). Ing. Belan v rámci súťaže „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ získal 3. miesto v kategórii Vox Populi;
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2017
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2016
Ocenenia - Strojnícka fakulta 2015
© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.