Katedry

Katedra aplikovanej matematiky

Katedra aplikovanej matematiky

    Katedra aplikovanej matematiky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline zabezpečuje výučbu matematiky a predmetov aplikovanej matematiky vo všetkých študijných odboroch Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informačných technológii v bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia.

    Katedra patrí k historicky najstarším katedrám nielen fakulty, ale je jednou zo zakladajúcich katedier celej univerzity, resp. Vysokej školy dopravnej. V súčasnosti na katedre pôsobí 14 zamestnancov, z toho dvaja sú docenti, 11 je na pozícii odborného asistenta a jeden je technicko-administratívny pracovník.

   Katedra prevádzkuje dve počítačové laboratória s bohatým softvérovým vybavením (MATLAB, MATHEMATICA, STATISTICA) a čiastkovú knižnicu Univerzitnej knižnice.

    Vedecko-výskumná činnosť katedry má v historickom kontexte dve zásadné roviny, a to problematika vlastností diferenciálnych rovníc s posunutým argumentom a oblasť výskumu špeciálnych funkcií, najmä ortogonálnych polynómov. Okrem týchto dvoch nosných výskumných oblastí sa pracovníci katedry intenzívne venujú aplikovanému výskumu v oblasti technických vied (matematické modelovanie, štatistická analýza), ako aj v oblasti ekonómie a fyziky životného prostredia.

Katedra aplikovanej mechaniky

Katedra aplikovanej mechaniky

Na katedre ukončili štúdium v študijnom zameraní Počítačové metódy v mechanike a neskôr v študijnom odbore Aplikovaná mechanika desiatky absolventov, ktorí našli široké uplatnenie v slovenských i zahraničných inštitúciách a firmách. Pedagogickí a výskumní pracovníci katedry pôsobia vo výchovno-vzdelávacom procese nielen na Strojníckej fakulte a tiež na dalších fakultách Žilinskej univerzity (PEDAS, EF). Prednášajú, vedú cvičenia a semináre v dennom i externom štúdiu. Uvedené činnosti vykonávajú v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Na budovaní profilu katedry sa okrem vedúcich katedry, resp. vedúcich jednotlivých oddelení podielali aj další pracovníci. Spomenme niektorých: prof. Kaloc, doc. Gomola, doc. Podolec, doc. Ondrek, prof. Vavro, doc. Švorčík, prof. Žmindák. Veľký kus práce, hlavne v pedagogickej oblasti, vykonali Ing. Rehuš, Ing. Toth a mnohí další. Katedra okrem výskumu v oblasti výpočtovej mechaniky svoje aktivity zameriava aj na spoluprácu s priemyslom. Participuje na riešení viacerých úloh aplikovaného výskumu s renomovanými slovenskými firmami.

Katedra automatizácie a výrobných systémov

Katedra automatizácie a výrobných systémov

     Katedra automatizácie a výrobných systémov je modernou, rozvíjajúcou sa, výskumno-vzdelávacou inštitúciou patriacou do portfólia katedier Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra (KAVS) vznikla 1. 1. 2009 v rámci reorganizácie štruktúry Strojníckej fakulty.

     Prioritou katedry je vzdelávanie odborníkov pre oblasť automatizácie, programovania a diagnostiky výrobných strojov, programovania priemyselných a servisných robotov, počítačovej podpory výrobných systémov, navrhovania automatizovaných výrobných liniek, aplikácie kamerových systémov a AI v strojárstve. V moderne vybavených laboratóriách majú študenti možnosť pracovať so súčasnou výrobnou technikou a v praxi používanými počítačovými programami.

      Katedra taktiež podporuje študentov v myšlienke absolvovania časti svojho štúdia na niektorej zo zahraničných univerzít prostredníctvom výmenných programov (ERASMUS+, Programy SAIA).

      Na katedre pôsobia 2 profesori, 4 docenti, 4 výskumní pracovníci, 2 technický pracovníci a 2 doktorandi.

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Katedra patrí k zakladateľom pôvodnej Vysokej školy železničnej v Prahe. Jej činnosť je založená na dlhoročnej tradícii v konštrukcii, prevádzke a údržbe koľajových vozidiel. Hlavné oblasti jej zamerania sú teória, koncepcia, konštrukcia, diagnostika, skúšanie a údržba vozidiel a spaľovacích motorov, počítačové modelovanie, simulácie a analýzy vozidiel a motorov, hodnotenie kvality a skúšobníctvo dopravnej techniky, legislatívne požiadavky kladené na výrobu a prevádzku dopravných prostriedkov a ich subsystémov. Katedra rozvíja teóriu a aplikáciu údržby vozidiel, ako aj strojov a zariadení vo všeobecnosti a zaoberá sa problematikou spoľahlivosti a rozvoja nových systémov údržby. Pokračuje tiež v tradičných oblastiach výskumu, ako je mechanika dopravy, prevádzka dopravných prostriedkov a ich kvalitatívne a environmentálne parametre s dôrazom na znižovanie hluku a vibrácií. Pracovníci katedry sa zameriavajú aj na riešenie rôznych tém teórie a konštrukcie piestových spaľovacích motorov a virtuálneho modelovania, venujú sa problémom zaťažovania životného prostredia energetickými jednotkami vybavenými spaľovacími motormi, automobilmi a inými dopravnými prostriedkami. Katedra spolupracuje s radom významných priemyselných podnikov, univerzít a zahraničných inštitúcií, medzi nimi s UIC ERRI a EFNMS.

Katedra energetickej techniky

Katedra energetickej techniky

Katedra energetickej techniky je zameraná na znižovanie energetickej náročnosti objektov, optimalizáciu spotreby energie, využívanie odpadového tepla, optimalizáciu prúdenia tekutín, simuláciu tepelných javov, obnoviteľné zdroje energie, optimalizáciu zdrojov tepla, hospodárne využívanie tepelnej energie, energetické audity, projektovanie vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. Katedra zabezpečuje výučbu a realizuje výskum v úplne zrekonštruovaných učebniach a laboratóriách a je zabezpečená najmodernejším meracím resp. výpočtovým hardwarom a softwarom. Absolvent po skončení štúdia dokáže riešiť úlohy prostredníctvom multifyzikálneho programu ANSYS, zahŕňajúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustickú analýzu.
Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav. Ďalšie uplatnenie nájde všade tam, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie a využívania alternatívnych zdrojov energie.
Katedra spolupracuje s domácimi ale aj zahraničnými spoločnosťami: SPP - Bratislava, Žilinská teplárenská, a.s. - Žilina, Ipecon – Žilina, Biomasa – Kysucký Lieskovec, HT design – Krásno nad Kysucou, Technický skúšobný ústav – Piešťany, CEIT a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o. – Púchov, Goodtech recovery technology – Nórsko, Výskumné energetické centrum – Česko, Bioles Horizont – Slovinsko.

Katedra konštruovania a častí strojov

Katedra konštruovania a častí strojov

     Katedra konštruovania a častí strojov je zameraná na moderné trendy v konštruovaní technických systémov s využitím najmodernejších výpočtových prostriedkov a nekonvenčných technológií. Vzdeláva študentov v oblasti konštrukcie strojov a zariadení, v oblasti návrhu a kontroly častí a mechanizmov strojov pomocou využitia širokého portfólia systémov na počítačom podporované konštruovanie a programov určených na analýzy a simulácie technických systémov.

     Počas štúdia nadobudnú absolventi študijných programov zabezpečovaných katedrou vedomosti z oblasti technického kreslenia, návrhových a kontrolných výpočtov častí a mechanizmov strojov a taktiež mnohé zručnosti pri riešení projektov inšpirovaných reálnymi zadaniami z technickej praxe prostredníctvom intenzívneho využívania prostriedkov na počítačovú podporu konštrukčného procesu.

Aktuálne potreby priemyslu sú vo veľkej miere reflektované v obsahovej náplni predmetov zabezpečovaných katedrou. Výučba sa zameriava na konkrétne úlohy z inžinierskej a výskumnej praxe, na riešení ktorých sa podieľajú v rámci rôznorodých projektov zamestnanci katedry. Ide najmä o zadania z oblasti konštrukcie jednoúčelových strojov, manipulačnej techniky a dopravných prostriedkov s dôrazom na alternatívne pohony. Katedra zabezpečuje aj výučbu mnohých profilových predmetov, medzi ktoré patrí simultánne konštruovanie, metodika konštruovania a technologickosť konštrukcií, ale taktiež bionika, tribológia a inovácie technických systémov.

     Experimentálne zázemie katedry poskytuje možnosť riešiť úlohy z rôznych oblastí technickej a výskumnej praxe. Katedra prevádzkuje laboratórium kompozitných materiálov využívaných v konštrukcii dopravných prostriedkov, laboratórium prevodových systémov a transmisií, akreditované laboratórium nápravových ložísk a tiež laboratóriá zamerané na nekonvenčnú výrobu prototypov.

     Katedra konštruovania a častí strojov zabezpečuje spolu v spolupráci s Katedrou aplikovanej mechaniky študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na 1. stupni to je študijný program Počítačové konštruovanie a simulácie, na 2. stupni študijný program Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve a na 3. stupni študijný program Časti a mechanizmy strojov.

Katedra materiálového inžinierstva

Katedra materiálového inžinierstva

     Katedra materiálového inžinierstva je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti materiálov a medzných stavov materiálov. Výskum sa orientuje na: oblasť skúmania vzťahu medzi štruktúrou (resp. mikroštruktúrou, subštruktúrou) a vlastnosťami kovových a nekovových konštrukčných materiálov vrátane nekonvenčných druhov; nové metódy hodnotenia odolnosti materiálov voči mechanickému, fyzikálnemu a chemickému namáhaniu (únava, elektrochemická korózia, degradácia plastov a pod.) a nové smery v oblasti materiálového inžinierstva, s cieľom využívať hraničné vlastnosti materiálov vo všetkých oblastiach ich aplikácie.

     Katedra vychováva študentov v študijnom programe Technické materiály (2. a 3. stupeň VŠ štúdia). Ide o moderný študijný program umožňujúci získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti strojárskych technológií a materiálov.

     Pracovníci katedry počas svojho pôsobenia dosiahli vo výskume veľa významných výsledkov. Napr. v oblasti výskumu kryštalizácie liatin aplikovali a overili liatinu s červíkovitým grafitom pre odliatky spaľovacích motorov, pre sklárske formy a strojárske výrobky dopravných prostriedkov. V oblasti výskumu vplyvu intenzívneho ultrazvuku na vlastnosti konštrukčných materiálov založil prof. Ing. Anton Puškár, DrSc. originálnu školu, kde sa komplexne sledujú otázky hromadenia poškodenia a porušovania materiálov pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní. V oblasti výskumu znižovania poruchovosti súčastí železničných vozidiel pracovníci katedry prepracovali problémy využívania nových typov ocelí, aplikovali nové renovačné metódy a navrhli nové spôsoby tepelného spracovania.

    Na katedre pôsobí 5 profesorov, 2 docenti, 3 odborní asistenti, 4 výskumníci, 3 technickí pracovníci a 8 doktorandov.

Katedra obrábania a výrobnej techniky

Katedra obrábania a výrobnej techniky

    Katedra obrábania a výrobnej techniky  je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti strojárstva,  výrobných  technológii, aditívnej výroby, diagnostiky obrábacích strojov a metrológie.

     Naša doterajšia vzdelávacia činnosť, ale aj aktuálne požiadavky praxe preukazujú, že neustále treba rozvíjať obsah i spôsoby  vzdelávania, jej metodickú i didaktickú stránku. Prax si vyžaduje čoraz častejšie riešenie multidisciplinárnych úloh a projektov. Preto hlavný cieľ štúdia na Katedre obrábania a výrobnej techniky je výchova všestranného absolventa schopného adaptovať sa do širokej oblasti aktuálnych činností. Výchova dobrého odborníka a dobrého človeka nie je jednostrannou záležitosťou. Je výsledkom každodennej spolupráce zamestnancov a študentov, ktorá sa predovšetkým prejavuje vo vysokokvalitnom procese vzdelávania zo strany pedagógov a v systematickom a samostatnom štúdiu študentov.

     V súčasnosti Katedra obrábania a výrobnej techniky zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore Strojárstvo, študijnom programe Strojárske technológie (denné bakalárske  štúdium), Strojárstvo (externé bakalárske a inžinierske  štúdium) a Automatizované výrobné systémy (denné inžinierske a denné/externé doktorandské štúdium). Počas štúdia nadobudnú absolventi študijných programov zabezpečovaných katedrou implementačné vedomosti z oblasti výrobných technológií a procesov,  diagnostiky obrábacích strojov, návrhu výrobných systémov, implementácie CAD údajov do výrobných a kontrolných procesov,  aplikačnej 2D a 3D metrológie (implementácia najnovších ISO noriem z oblasti kontroly výrobkov- sme externým spolupracovníkom SÚTN SR) a aditívnej výroby (návrh, dizajn a 3D tlač výrobkov).

     K vzájomnej spolupráci želám študentom a pracovníkom KOVT veľa zdravia, spokojnosti, usilovnosti, trpezlivosti a úspechov.

Katedra priemyselného inžinierstva

Katedra priemyselného inžinierstva

Katedra priemyselného inžinierstva sa už viac ako 50 rokov venuje vedecko-výskumnej činnosti a výchove absolventov v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo.

Úlohou priemyselných inžinierov v praxi je navrhovanie, projektovanie, plánovanie, riadenie, organizácia, kontrola a zlepšovanie podnikových procesov a systémov.

Absolventi nájdu svoje uplatnenie v podnikoch na pozíciách ako priemyselný inžinier, systémový inžinier, inžinier kvality, inžinier produktivity, projektant výrobných systémov, výrobný inžinier, pracovník technickej prípravy výroby, vedúci útvaru plánovania a riadenia výroby, vedúci útvaru logistiky, vedúci útvaru údržby, pracovník útvaru ľudských zdrojov a pod.

Aktuálna orientácia katedry v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania reflektuje požiadavky Priemyslu 4.0 / Priemyslu 5.0.

Kľúčové témy výskumu katedry sú zamerané na oblasti digitálneho podniku, 3D projektovania výrobných a logistických systémov, aplikácie technológií virtuálnej a rozšírenej reality, počítačovej simulácie, ergonómie a humanizácie práce, softvérovej podpory pre podnikové plánovanie, riadenie a rozhodovanie, vývoja inteligentných a rekonfigurovateľných výrobných systémov, automatizácie a umelej inteligencie, ako aj ostatných oblastí pokrokového priemyselného inžinierstva, podporujúcich zvyšovanie produktivity a konkurenčnej schopnosti podnikov.

Katedra technologického inžinierstva

Katedra technologického inžinierstva

    Katedra technologického inžinierstva je zameraná na oblasť výrobných beztrieskových technológií – zlievanie, zváranie, tvárnenie a tepelné spracovanie. Je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti metalurgického vývoja nových materiálov, nových postupov zvárania a spájania materiálov s využitím robotov, numerických simulačných analýz, nekonvenčných druhov tvárnenia a vývoja nových režimov tepelného spracovania.

      Katedra vychováva študentov v študijnom programe  Strojárske technológie. Ide o základný, súčasný a  moderný študijný program umožňujúci získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti strojárskych technológií aj materiálov.

      Katedra taktiež študentov podporuje v aktivitách súvisiacich s účasťou na praxiach vo firmách, absolvovania časti svojho štúdia na zahraničných univerzitách a pod.

       Na katedre pôsobia 1 profesorka, 5 docenti, 1 odborný asistent, 2 výskumní pracovníci, 2 technický pracovníci a 3 doktorandi.

        Katedra sa okrem pedagogickej a vývojovo-výskumnej činnosti zameriava aj na spoluprácu s priemyslom. Spolupracuje na riešení viacerých úloh aplikovaného výskumu so slovenskými ale aj zahraničnými firmami.

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.