Katedry

Katedra energetickej techniky

Katedra energetickej techniky

Katedra energetickej techniky je zameraná na znižovanie energetickej náročnosti objektov, optimalizáciu spotreby energie, využívanie odpadového tepla, optimalizáciu prúdenia tekutín, simuláciu tepelných javov, obnoviteľné zdroje energie, optimalizáciu zdrojov tepla, hospodárne využívanie tepelnej energie, energetické audity, projektovanie vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. Katedra zabezpečuje výučbu a realizuje výskum v úplne zrekonštruovaných učebniach a laboratóriách a je zabezpečená najmodernejším meracím resp. výpočtovým hardwarom a softwarom. Absolvent po skončení štúdia dokáže riešiť úlohy prostredníctvom multifyzikálneho programu ANSYS, zahŕňajúci štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustickú analýzu.
Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, prevádzkovania a projektovania vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav. Ďalšie uplatnenie nájde všade tam, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie a využívania alternatívnych zdrojov energie.
Katedra spolupracuje s domácimi ale aj zahraničnými spoločnosťami: SPP - Bratislava, Žilinská teplárenská, a.s. - Žilina, Ipecon – Žilina, Biomasa – Kysucký Lieskovec, HT design – Krásno nad Kysucou, Technický skúšobný ústav – Piešťany, CEIT a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o. – Púchov, Goodtech recovery technology – Nórsko, Výskumné energetické centrum – Česko, Bioles Horizont – Slovinsko.

Katedra konštruovania a častí strojov

Katedra konštruovania a častí strojov

Cieľom Katedry konštruovania a častí strojov je vychovávať univerzálnych konštruktérov so všeobecnými znalosťami a vedomosťami technického kreslenia, častí strojov, pohonov a dopravnej a manipulačnej techniky. Od absolventov požadujeme, aby ovládali dva CAD systémy, aby boli schopní správne metodicky navrhovať konštrukcie s využitím moderných postupov ako Concurrent Engineering, aby mali prehľad o najnovších technológiách a počas štúdia pracovali s najmodernejším vybavením. Našou najvyššou prioritou je, aby naši absolventi po skončení štúdia nemali problém so zamestnaním, prípadne aby pokračovali na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Náš absolvent sa môže zamestnať ako konštruktér, projektant, prípadne ako výpočtár prakticky vo všetkých podnikoch a organizáciách zaoberajúcich sa vývojom a výrobou nových strojov a zariadení, ale aj jednotlivých súčastí. Taktiež môže nájsť uplatnenie ako dizajnér, alebo aj ako výskumný pracovník na všetkých úrovniach výskumu v oblasti častí strojov, prevodov, tribológie a podobne. Absolvent po ukončení štúdia ovláda metódy výskumu a vývoja strojových celkov a ich komponentov. Je schopný realizovať merania a analyzovať výsledky meraním získané. Pomocou MKP softvéru vie realizovať pevnostné analýzy a optimalizačné úlohy, taktiež vie realizovať počítačové simulácie dynamiky, prevádzkových podmienok, funkcie a činnosti navrhovaného zariadenia. Je schopný rozvíjať a aplikovať získané teoretické, ale aj experimentálne poznatky v oblasti tribológie a bioniky.

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.