Smernice UNIZA súvisiace s vnútorným systémom zabezpečovania kvality na UNIZA

 

 

č. 222 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UNIZA
č. 221 - Spolupráca UNIZA s externými partnermi z praxe
č. 220 - Hodnotenie tvorivej činnosti zamestnancov vo vzťahu k zabezpečov kvality vzdelávania na UNIZA
č. 219 - Mobility študentov a zamestnancov UNIZA v zahraničí
č. 218 - Smernica o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu riadenia študijných programov
č. 217 - Zdroje na podporu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností UNIZA
č. 216 - Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia na UNIZA
č. 214 - Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality
č. 213 - Politiky na zabezpečovanie kvality na UNIZA
č. 212 - Pravidlá pre definovanie pracovnej záťaže tvorivých zamestnancov UNIZA
č. 211 - Postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
č. 210 - Štatút Akreditačnej rady UNIZA
č. 209 - Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA
č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie
č. 207 - Etický kódex UNIZA
č. 206 - Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA
č. 205 - Pravidlá na priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov UNIZA
č. 204 - Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov UNIZA
č. 203 - Pravidlá pre tvorbu odporúčaných študijných plánov študijných programov UNIZA
č. 202 - Kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií hosťujúcich profesorov
č. 201 - Disciplinárny poriadok pre študentov UNIZA
č. 200 - Zásady výberového konania
č. 198 - Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na UNIZA
č. 197 - Tvorba, pripomienkovanie, schvaľovanie a vydávanie VP UNIZA
č. 189 - Pravidlá pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien pre členov štud. organizácií v UZ UNIZA
č. 184 - Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu
č. 180 - Grantový systém UNIZA
č. 178 - Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na VÚVB UNIZA
č. 167 - Rokovací poriadok disciplinárnych komisií
č. 159 - Pracovný poriadok
č. 152 - Zásady edičnej činnosti UNIZA
č. 149 - Organizačný poriadok
č. 133 - Smernica o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach UNIZA
č. 132 - SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám
č. 118 - Predpisy pre DPŠ na UNIZA
č. 116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov
č. 116 - Dodatok č. 10 k smernici č. 116
č. 114 - Zásady nakladania s majetkom
č. 110 - Študijný poriadok pre 3. stupeň VŠ štúdia na UNIZA
č. 106 - Štatút UNIZA
 
 
 
© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.