Etický kódex študentov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Rozhodnutie rektorky č. 11/2013

ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŹILINE

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“

J. A. Komenský

Preambula

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Žilinskej Univerzite v Žiline, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

Základné ustanovenia

  • Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov ŽU (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, so štatútom ŽU a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na ŽU.
  • Študenti ŽU pri uplatňovaní Etického kódexu v plnom rozsahu uplatňujú svoje práva a rešpektujú svoje povinnosti vymedzené zákonom o vysokých školách a štatútom ŽU, majú právo na rešpektovanie slobody a integrity ich osobnosti ako plnoprávneho a svojbytného partnera vo všetkých oblastiach činnosti ŽU.
  • Pri naplňovaní princípov humanizmu a demokracie charakterizujú osobnosť študenta tieto základné mravné kvality: ľudskosť, rozumnosť, čestnosť, slušnosť, korektnosť, taktnosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť, zmysel pre povinnosť, rešpektovanie dôstojnosti iných a vedomie vlastnej dôstojnosti a cti. Uplatňovanie týchto kvalít sa stáva regulátorom správania sa študentov v širokej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na ŽU dostávajú.

Mravné zásady študentov

  • Študent je hrdý na svoju príslušnosť k ŽU a jej jednotlivým fakultám, vo svojej činnosti koná vždy tak, aby zachoval ich vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má ich meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov školy.
  • Študent si uvedomuje skutočnosť, že štúdium na vysokej škole je náročný, tvorivý, vzdelávací proces rovnocenných účastníkov, ktorý vyžaduje vzájomný rešpekt vyučujúcich a študentov a preto sa správa tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov vytváraných pre jeho úspešné zvládnutie. Pri riešení problémov vyučovacieho procesu a organizácie života na ŽU sa s dôverou obracia na svojich pedagógov, akademických funkcionárov a členov akademického senátu, pričom rešpektuje ich pracovné povinnosti a právo na súkromie.
  • Študent si je vedomý svojej zodpovednosti za následky konania počas vyučovacieho procesu, rešpektuje študijné poriadky fakúlt ŽU a využíva ich ustanovenia v súlade s dobrými mravmi, počas vyučovania je pozorný, aktívny a prichádza na vyučovanie a na skúšky pripravený. Študent nenarušuje priebeh vyučovania alebo skúšky svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, vyrušovaním vyučujúceho a ostatných študentov činnosťou, ktorá nie je spojená s vyučovaním, počas vyučovania nepoužíva informačné a komunikačné prostriedky. Výpočtovú techniku, prostriedky záznamu obrazu a zvuku používa iba so súhlasom vyučujúceho. Na vyučovanie neprichádza pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, počas vyučovania nekonzumuje jedlo a nespí.
  • Študent pri spracovávaní seminárnych, semestrálnych, záverečných prác a pri publikovaní výsledkov vedeckej práce nevytvára plagiáty, rešpektuje právne a etické požiadavky na používanie iných literárnych zdrojov ich správnym citovaním, uvedením použitej literatúry. Pri šírení informácií prostredníctvom internetu a sociálnych sietí si je vedomý ich možného zneužitia. Počas písomných previerok a počas skúšok neodpisuje od spolužiakov a používa iba skúšajúcim povolené študijné pomôcky.
  • Študent počas vyučovania rešpektuje vyučujúcich aj spolužiakov, správa so voči nim korektne, taktne a tolerantne. Pri oslovovaní pedagógov a kolegov, vo verbálnej i e-mailovej komunikácii rešpektuje pravidlá spoločenského správania. Nikoho neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, prípadne zdravotné postihnutie, nepoužíva násilie alebo hrozbu násilím.
  • Študent v priestoroch univerzity dodržiava zásady spoločenského styku a hygieny. Vyučovania sa zúčastňuje v čistom, primeranom oblečení, ktoré nepôsobí vyzývavo a rušivo na vyučujúcich a na spolužiakov. Na skúšku prichádza v primeranom spoločenskom oblečení. Na športových aktivitách a praktických zamestnaniach rešpektuje pri obliekaní požiadavky vyučujúcich.
  • Študent sa správa šetrne voči majetku a zariadeniam univerzity. Technické prostriedky, výpočtovú techniku a internet používa iba pre potreby výučby, nezneužíva ich na komerčné účely alebo na protiprávne aktivity. Pri ich používaní dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady ochrany zdravia a života.

Záverečné ustanovenie

Etický kódex vydáva rektorka ŽU vo svojom Rozhodnutí rektorky č. 11/2013 a stáva sa účinný dňom vydania. Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov ŽU, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, riešia dekani jednotlivých fakúlt ŽU v súlade s právnymi predpismi a štatútom ŽU a študijnými poriadkami fakúlt ŽU.

V Žiline dňa 15.11.2013

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.