Vedecké pracoviská

Účelové výskumné pracoviská (ÚVP)

  1. Centrum prevodových systémov 930 (CPS)
  2. Centrum komponentov dopravnej techniky 940 (CKDT)
  3. Výskumno-vzdelávacie centrum koľajových vozidiel 950 (VVCKV)
  4. Výskumno-vzdelávacie centrum analýz mechanických systémov 960 (VVCAMS)
  5. Inkubátor pre prípravu pracovníkov konštruovania a údržby koľajových vozidiel 970 (InQkv)
  6. Inkubátor pre prípravu odborníkov na počítačové modelovanie a simulácie strojov a zariadení 980 (IPMS)
  7. Centrum duálneho vzdelávania 990 (CDV)

Výskumné a servisné centrum (VSC)

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.