Externé bakalárske štúdium

Odborný profil absolventa študijného programu strojárstvo charakterizujú teoretické, ale hlavne praktické poznatky o  konštruktológii a  strojárskych technológiách, o  výrobných zariadeniach a  automatizácii, o  kvalite strojárskej výroby, ekonomike a  riadení výroby a  ďalej návyky a  schopnosť zručne aplikovať tieto poznatky v  praxi. Absolvent štúdia získa teoretické, ale hlavne praktické poznatky z  najrozšírenejších technológií strojárskej výroby, ako aj z  oblasti automatizácie strojárskej výroby, získa návyky a  zručnosť v  konštrukčných a  technologických činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež základné vedomosti z  oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a  degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v  priemyselných podnikoch v  oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a  výrobky, ako aj v  oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a  údržby. Absolventi môžu mať široké uplatnenie v  prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v  železničnej a  mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a  v  ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru. Absolventi majú primerané vedomosti v  oblasti elektroniky, mechatroniky, robotiky ako i  z  oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby. Majú dostatočné praktické skúsenosti a  zručnosti v  laboratórnej práci, primerane ovládajú odbornú terminológiu v  cudzom jazyku, poznajú základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov.

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.