História SjF

História Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline siaha do obdobia vzniku samotnej univerzity, teda do roku 1953, kedy fakulta tvorila jednu z piatich samostatných fakúlt novozaloženej Vysokej školy železničnej v Prahe. Po presune školy do Žiliny a jej premenovaní na Vysokú školu dopravnú prišlo aj k zmenám, ktoré viedli k zlučovaniu fakúlt, čím vznikla Fakulta strojnícka a elektrotechnická (SET). V prvom školskom roku 1959/60 v novom pôsobisku mala fakulta SET 607 študentov denného štúdia a začala sa jej širšia orientácia v oblasti vedecko - výskumnej a vzdelávanie odborníkov nielen pre dopravu, ale aj pre ďalšie oblasti strojárstva a elektrotechniky vtedajšej ČSR. To sa postupne prejavilo aj kvantitatívne, v počte poslucháčov. Napríklad už v roku 1963 mala fakulta okolo 1200 a o 15 rokov už 2500 študentov v dennom štúdiu a viac ako 1000 študentov v externej forme štúdia. Vývojom prešli aj študijné odbory fakulty. K pôvodným štyrom dopravným odborom z roku 1961 bol rozhodnutím vlády priradený aj odbor Strojárska technológia s úzkou väzbou na výrazne sa rozvíjajúci strojársky priemysel na strednom Slovensku. Pedagogický proces na fakulte SET bol priebežne inovovaný vo vzťahu k potrebám priemyselnej praxe a s cieleným uplatňovaním výsledkov základného a aplikovaného výskumu. K tomu dlhodobo prispievala aj rozsiahla spolupráca a koordinácia rozvoja fakulty s viacerými rezortmi priemyslu a významnými podnikmi a zahraničím.
Samostatnosť získala fakulta rozhodnutím akademického senátu VŠDS, keď s účinnosťou od 1.9.1992 vznikli dve samostatné fakulty strojnícka a elektrotechnická. To určilo aj ďalší trend jej smerovania a vývoja tak, aby na základe tradícií a realizácie najnovších výsledkov vedy a techniky fakulta získala významné postavenie pri plnení úloh spoločenskej praxe, v národných i medzinárodných vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivitách.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.