Cieľ, poslanie a vízia

Strategickým cieľom fakulty je zvyšovanie úrovne vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti, za účelom zlepšenia vedomostí a poznania najmä z pohľadu súčasných potrieb praxe v úzkom prepojení nielen na slovenský, ale najmä európsky vzdelávací a výskumný priestor.
Poslaním Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline je vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, vykonávanie základného a aplikovaného výskumu a vývoja.
Prioritami ostávajú vzdelávanie a výskum, ktoré sú neoddeliteľné a odzrkadľujú súčasný stav poznania v technike, najmä v strojárstve. Dominuje potreba efektívneho transferu pokrokových technológií a nových informácií medzi fakultou a priemyselnou sférou.
V oblasti výskumného smerovania fakulty bude prioritnou oblasťou cielený priemyselný výskum zameraný predovšetkým na úlohy strojárstva a ďalších relevantných odvetví nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni. Prirodzenou úlohou je podpora všestranného rozvoja pracovníkov fakulty spojená s pokračovaním budovania kultúry spolupráce, vzťahov a kreatívneho prostredia na fakulte.
Víziou fakulty je dosiahnutie uznania domácou vedeckou a priemyselnou komunitou predovšetkým v oblasti vzdelávania nových technických kádrov a dosiahnutie akceptácie v oblasti vedy a výskumu, predovšetkým ako rešpektovaný a spoľahlivý partner nielen v domácich, ale predovšetkým v medzinárodných projektoch.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.