Profil UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline patrí už vyše šesťdesiat rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, špeciálneho inžinierstva, humanitných vied) a osem ústavov (Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Ústav informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum). V roku 2013 boli Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR schválené projektové návrhy na vybudovanie Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku, ktoré vytvárajú unikátne podmienky pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity univerzity a úspešný transfer nových poznatkov a technológií do praxe. Svojím odborným profilom patrí univerzita k jedinečným na Slovensku. Jej profil tvoria: doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 9 000 študentov spolu vo viac než 230-tich akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Počas svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre takmer 80 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing, či humanitné vedy. O kvalite a pripravenosti našich absolventov pre potreby praxe svedčí to, že zo strany zamestnávateľov je o spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline v prijímaní jej absolventov dlhodobo veľký záujem. V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce či prepojenie s praxou. Jedným z dôkazov úspešného transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe je Cena za transfer technológií pre kolektív pôvodcov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Spolupráca so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami je pre našu univerzitu kľúčová. Žilinská univerzita má podpísané bilaterálne zmluvy a aktívne spolupracuje s viac než 150 zahraničnými partnermi. V oblasti celouniverzitnej bilaterálnej spolupráce napreduje univerzita v jej rozvíjaní s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti. V ostatnom období boli podpísané zmluvy o spolupráci s Zhejiang University of Science and Technology v Číne, s Moskovskou technickou univerzitou komunikácií a informatiky, Národnou technickou univerzitou v Buenos Aires, Havanskou univerzitou, Univerzitou informačných vivd v Havane. Pokračovali projekty spolupráce v oblasti vzdelávania s Kórejskou republikou a Brazíliou. V histórii programu ERASMUS je najúspešnejšia slovenská univerzita v uskutočnených prednáškach pedagógov na zahraničných univerzitách. V roku Prostredníctvom svojich zástupcov sa Žilinská univerzita podieľa na spolupráci v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je univerzita ako celok členom (Magna Charta Universitatum, EUA, IGIP, Francúzsko – slovenská obchodná komora). V roku 2013 sa stala členom asociácie ECTRI, prestížneho združenia európskeho dopravného výskumu a FEHRL - medzinárodného združenia viac než 30 národných výskumných a technických inštitútov z celej Európy. Žilinská univerzita v Žiline má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii pre spoznávanie nového, rozširovanie obzorov, učeniu sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.