Kvalita SjF

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Na Žilinskej univerzite (UNIZA) sa riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorý bol zavedený v roku 2013 a o rok neskôr implementovaný na všetkých jej fakultách a celouniverzitných súčastiach, rešpektujúc ich vlastné špecifiká. K cieľom kvality bolo vytvorených 17 merateľných ukazovateľov kvality, ktoré sú zamerané na meranie výkonnosti a posúdenie vnímania. Pre potreby zabezpečovania kvality vzdelávania bola zriadená Rada kvality UNIZA, ktorá je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom rektorky.
Fakulta ako organická zložka UNIZA má okrem toho zavedený systém kvality na báze noriem ISO. Prvýkrát sa úspešne certifikovala v roku 2007 a odvtedy každoročne potvrdzuje svoju kvalitu na pravidelných auditoch vykonávaných externou firmou. V rámci pracoviska sa zavedený systém osvedčil a požadované ukazovatele a hodnotenia spokojnosti sa zisťujú podľa metodiky vypracovanej na fakulte. SjF má vlastnú radu kvality vzdelávania a vnútorný systém kvality je vhodným a využívaným nástrojom napomáhajúci skvalitňovaniu všetkých činností. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na UNIZA zohľadňuje jedinečnosť akademického prostredia a prispieva ku kvalite nastavených riadiacich procesov. Univerzita prirodzeným spôsobom usiluje o to, aby vzdelávanie bolo založené na transfere informácií zo špičkového výskumu a aby bolo vzdelávanie uskutočňované v prostredí s prepojením na výskum. Cieľom takéhoto prístupu je, že študentom umožní pochopiť povahu, význam a podstatu vedeckovýskumnej činnosti na univerzite. Dá im tak príležitosť zapojiť sa do výskumu a stať sa súčasťou výskumnej komunity.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.