Výročna správa UNIZA za rok 2008

Rok 2008 sa niesol v znamení príprav Žilinskej univerzity na komplexnú akreditáciu. Súčasná doba, poznamenaná finančnou i hospodárskou krízou, kladie odlišné požiadavky, ale i nové výzvy na univerzitné vzdelávanie. Pominula sa istota klamlivého lineárneho progresu a komfortného plnenia predpisov. Charakterizuje ju podnikanie a s ním súvisiace riziko, strata rešpektu, rozmarnosť, odlišná morálka a subjektivita. Téma reforiem na univerzite je stále aktuálna. Nie iba z hľadiska efektivity organizačných štruktúr, ich výkonu, poslania a nakladania s finančnými zdrojmi. Ale tiež relevantnosti študijných programov a spôsobov výučby.


Žilinská univerzita ako výskumná inštitúcia významne prispieva k rozvoju poznania a k intelektuálnemu pokroku. Vo viacerých študijných a vedných odboroch má výsadné postavenie. Rovnako výrazne sa optimalizujú podmienky na vzdelávaciu i vedeckovýskumnú prácu. Dokončením ďalších budov sa do spoločného univerzitného areálu presťahujú dve fakulty - Fakulta prírodných vied a Stavebná fakulta.

Faktografické údaje v tejto správe o vzdelávaní, vede a výskume, medzinárodnej spolupráci, rozvoji a ekonomike poskytujú iba stručný prehľad o tom, čo sa v roku 2008 udialo na našich fakultách, ústavoch a ďalších pracoviskách Žilinskej univerzity. Správa tiež demonštruje naše ambície, predsavzatia a schopnosti pozitívne reagovať na nové výzvy budúcnosti.

 1. Všeobecné informácie o Žilinskej univerzite
 2. Profil univerzity, jej vedecké a odborné zameranie
 3. Oblasť vzdelávania
 4. Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium
 5. Medzinárodná spolupráca
 6. Oblasť rozvoja
 7. Oblasť hospodárenia a personalistiky

Fakulty Žilinskej univerzity

 1. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 2. Strojnícka fakulta
 3. Elektrotechnická fakulta
 4. Stavebná fakulta
 5. Fakulta riadenia a informatiky
 6. Fakulta špeciálneho inžinierstva
 7. Fakulta prírodných vied

Ústavy, zariadenia a ostatné pracoviská Žilinskej univerzity

 1. Ústav súdneho inžinierstva
 2. Ústav informačných a komunikačných technológií
 3. Ústav telesnej výchovy
 4. Ústav celoživotného vzdelávania
 5. Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov
 6. Ústav dopravy – CETRA
 7. Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
 8. Výskumný ústav vysokohorskej biológie
 9. Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum
 10. Univerzitná knižnica
 11. Kancelária pre spoluprácu s priemyslom – VTP
 12. NSS – národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl
 13. EDIS – vydavateľstvo ŽU
 14. Ubytovacie zariadenia a stravovacie zariadenie
© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.