Výročna správa činnosti UNIZA za rok 2009

Uplynulý akademický rok 2008/2009 a hospodársky rok 2009 charakterizuje skončenie komplexnej akreditácie činností Žilinskej univerzity v Žiline. Konečným vyústením náročného procesu evalvácie bolo oznámenie ministra školstva SR zo dňa 10.12.2009, že Žilinská univerzita v Žiline zostáva univerzitnou vysokou školou.

V súčasnom búrlivo sa meniacom svete pod ťarchou ekonomickej, ale aj morálnej krízy, nemôže už žiadna univerzita postupovať niekdajšou rutinnou zotrvačnosťou. Rok 2009, ktorý sa niesol v znamení relatívne úspešného ukončenia kvalitatívneho hodnotenia všetkých činností univerzity, nám umožnil uskutočniť niektoré organizačné zmeny. Napríklad vznik Centra pre štrukturálne fondy významne odbremenil fakulty od niektorých administratívnych úkonov. Súčasný vývoj vyžaduje stále dôležitejšiu synergiu našich pracovísk, výmenu poznatkov a podnetov s cieľom aktualizovať strategické zámery univerzity.

Správa na konkrétnych faktografických údajoch ilustruje, ako sa nám v uplynulom roku darilo pracovať v najdôležitejších oblastiach. Detailne dokumentuje náš súčasný stav ekonomického, vzdelávacieho, vedeckovýskumného potenciálu a medzinárodnej spolupráce. Poskytuje informácie o tom, čo by sme mali ešte urobiť v oblasti kvality a zefektívnenia riadenia akademických činností. Rovnako demonštruje naše ambície, predsavzatia a schopnosti reagovať pozitívne na nové imperatívy budúcnosti.

 1. Všeobecné informácie o Žilinskej univerzite
 2. Profil univerzity, jej vedecké a odborné zameranie
 3. Oblasť vzdelávania
 4. Vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium
 5. Medzinárodná spolupráca
 6. Oblasť rozvoja
 7. Oblasť hospodárenia a personalistiky

Fakulty Žilinskej univerzity

 1. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 2. Strojnícka fakulta
 3. Elektrotechnická fakulta
 4. Stavebná fakulta
 5. Fakulta riadenia a informatiky
 6. Fakulta špeciálneho inžinierstva
 7. Fakulta prírodných vied

Ústavy, zariadenia a ostatné pracoviská Žilinskej univerzity

 1. Ústav súdneho inžinierstva
 2. Ústav informačných a komunikačných technológií
 3. Ústav telesnej výchovy
 4. Ústav celoživotného vzdelávania
 5. Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov
 6. Ústav dopravy – CETRA
 7. Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
 8. Výskumný ústav vysokohorskej biológie
 9. Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum
 10. Univerzitná knižnica
 11. NSS – národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl
 12. EDIS – vydavateľstvo ŽU
 13. Ubytovacie zariadenia a stravovacie zariadenie
© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.