Základná podmienka prijatia na INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

        Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

      V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

     Pre štúdium na SjF je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

     Uchádzač by mal disponovať základnými vedomosťami v oblasti študijného odboru STROJÁRSTVO na úrovni syntézy, vrátane problematiky kľúčových oblastí strojárstva (t. j. vedomosťami o technických materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a vzájomnom mechanickom pôsobení strojných častí a ich účinkoch na mechanické prvky a sústavy, vedomosťami o navrhovaní, technickej diagnostike, vedomosťami o výrobe, stavbe a prevádzke výrobných, dopravných, energetických, poľnohospodárskych a lesníckych strojov, systémov a zariadení, o informačných a riadiacich systémoch, vedomosťami z oblasti riadenia sociálno-technických systémov) - podľa zamerania zvoleného študijného programu.

        Pre štúdium na SjF je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

Termín podania prihlášky

do 30. 04. 2024

Termín prijímacieho konania

24. 06. 2024

 

 

Prijímacie konanie nemusíš absolvovať, ak máš za
Bc. štúdium vážený študijný priemer /VŠP/ do 2,6
/vrátane štátnej záverečnej skúšky
/ a absolvoval/la si študijný program v odbore strojárstvo!!!

V prípade absolvovania študijného programu v inom odbore, rozhodne o možnosti prijať uchádzača bez prijímacej skúšky garant príslušného študijného programu.

 

Ak nespĺňaš kritériá na prijatie BEZ prijímacieho konania, alebo v prípade, že počet uchádzačov s VŠP ≤ 2,6 prekračuje kapacitu daného študijného programu:

budeš musieť absolvovať test
a
všetci uchádzači budú prijímaní na základe výsledného poradia.

 

     Výsledky testu zhodnotia a kvantifikujú schopnosti Tvojho ďalšieho úspešného štúdia na 2. stupni štúdia v danom študijnom programe.

     Na štúdium budú prijatí všetci tí, ktorí:

  1. splnili predpoklady prijatia na štúdium bez prijímacej skúšky,
  2. alebo úspešne absolvovali prijímaciu skúšku.

      Pri tvorbe zoznamu prijatých uchádzačov, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku, sa akceptuje poradie uchádzačov určené príslušným počtom bodov, ktoré uchádzači získali.

     O konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu rozhodne dekan SjF a môže rozhodnúť aj o odpustení prijímacej skúšky na konkrétnom študijnom programe.

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.