Katedra aplikovanej mechaniky

Profil

Na katedre ukončili štúdium v študijnom zameraní Počítačové metódy v mechanike a neskôr v študijnom odbore Aplikovaná mechanika desiatky absolventov, ktorí našli široké uplatnenie v slovenských i zahraničných inštitúciách a firmách. 

Pedagogickí a výskumní pracovníci katedry pôsobia vo výchovno-vzdelávacom procese nielen na Strojníckej fakulte a tiež na dalších fakultách Žilinskej univerzity (PEDAS, EF). Prednášajú, vedú cvičenia a semináre v dennom i externom štúdiu. Uvedené činnosti vykonávajú v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu.
Na budovaní profilu katedry sa okrem vedúcich katedry, resp. vedúcich jednotlivých oddelení podielali aj další pracovníci. Spomenme niektorých: prof. Kaloc, doc. Gomola, doc. Podolec, doc. Ondrek, prof. Vavro, doc. Švorčík, prof. Žmindák . Veľký kus práce, hlavne v pedagogickej oblasti, vykonali Ing. Rehuš, Ing. Toth a mnohí další.
Katedra okrem výskumu v oblasti výpočtovej mechaniky svoje aktivity zameriava aj na spoluprácu s priemyslom. Participuje na riešení viacerých úloh aplikovaného výskumu s renomovanými slovenskými firmami.

Vedúci katedry

doc. Ing. Milan VAŠKO, PhD.

miestnosť:  BB 006

tel.: +421 41 513 2981 (2950)

e-mail: milan.vasko@fstroj.uniza.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.

miestnosť:   BB 005

tel.: +421 41 513 2957

e-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

Tajomník katedry

Ing. Marián Handrík, PhD.

miestnosť:   BB 007

tel.: +421 41 513 2955

e-mail: marian.handrik@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Ing. Iveta Ďurišová

miestnosť:  BB 011

tel.: +421 41 513 2951

e-mail: iveta.durisova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.