Katedra konštruovania a častí strojov

Profil

     Katedra konštruovania a častí strojov je zameraná na moderné trendy v konštruovaní technických systémov s využitím najmodernejších výpočtových prostriedkov a nekonvenčných technológií. Vzdeláva študentov v oblasti konštrukcie strojov a zariadení, v oblasti návrhu a kontroly častí a mechanizmov strojov pomocou využitia širokého portfólia systémov na počítačom podporované konštruovanie a programov určených na analýzy a simulácie technických systémov.

     Počas štúdia nadobudnú absolventi študijných programov zabezpečovaných katedrou vedomosti z oblasti technického kreslenia, návrhových a kontrolných výpočtov častí a mechanizmov strojov a taktiež mnohé zručnosti pri riešení projektov inšpirovaných reálnymi zadaniami z technickej praxe prostredníctvom intenzívneho využívania prostriedkov na počítačovú podporu konštrukčného procesu.

     Aktuálne potreby priemyslu sú vo veľkej miere reflektované v obsahovej náplni predmetov zabezpečovaných katedrou. Výučba sa zameriava na konkrétne úlohy z inžinierskej a výskumnej praxe, na riešení ktorých sa podieľajú v rámci rôznorodých projektov zamestnanci katedry. Ide najmä o zadania z oblasti konštrukcie jednoúčelových strojov, manipulačnej techniky a dopravných prostriedkov s dôrazom na alternatívne pohony. Katedra zabezpečuje aj výučbu mnohých profilových predmetov, medzi ktoré patrí simultánne konštruovanie, metodika konštruovania a technologickosť konštrukcií, ale taktiež bionika, tribológia a inovácie technických systémov.

     Experimentálne zázemie katedry poskytuje možnosť riešiť úlohy z rôznych oblastí technickej a výskumnej praxe. Katedra prevádzkuje laboratórium kompozitných materiálov využívaných v konštrukcii dopravných prostriedkov, laboratórium prevodových systémov a transmisií, akreditované laboratórium nápravových ložísk a tiež laboratóriá zamerané na nekonvenčnú výrobu prototypov.

     Katedra konštruovania a častí strojov zabezpečuje spolu v spolupráci s Katedrou aplikovanej mechaniky študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na 1. stupni to je študijný program Počítačové konštruovanie a simulácie, na 2. stupni študijný program Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve a na 3. stupni študijný program Časti a mechanizmy strojov.

Vedúci katedry

prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

tel.: +421 41 513 2903

e-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk 

Zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2900

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

Tajomník katedry

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

tel.: +421 41 513 2925

e-mail: robert.kohar@fstroj.uniza.sk

 

Sekretariát katedry

Veronika Jaššová

tel.: +421 41 513 2901

e-mail: veronika.jassova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.