Katedra konštruovania a častí strojov

Profil

Cieľom Katedry konštruovania a častí strojov je vychovávať univerzálnych konštruktérov so všeobecnými znalosťami a vedomosťami technického kreslenia, častí strojov, pohonov a dopravnej a manipulačnej techniky. Od absolventov požadujeme, aby ovládali dva CAD systémy, aby boli schopní správne metodicky navrhovať konštrukcie s využitím moderných postupov ako Concurrent Engineering, aby mali prehľad o najnovších technológiách a počas štúdia pracovali s najmodernejším vybavením.
Našou najvyššou prioritou je, aby naši absolventi po skončení štúdia nemali problém so zamestnaním, prípadne aby pokračovali na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Náš absolvent sa môže zamestnať ako konštruktér, projektant, prípadne ako výpočtár prakticky vo všetkých podnikoch a organizáciách zaoberajúcich sa vývojom a výrobou nových strojov a zariadení, ale aj jednotlivých súčastí. Taktiež môže nájsť uplatnenie ako dizajnér, alebo aj ako výskumný pracovník na všetkých úrovniach výskumu v oblasti častí strojov, prevodov, tribológie a podobne. Absolvent po ukončení štúdia ovláda metódy výskumu a vývoja strojových celkov a ich komponentov. Je schopný realizovať merania a analyzovať výsledky meraním získané. Pomocou MKP softvéru vie realizovať pevnostné analýzy a optimalizačné úlohy, taktiež vie realizovať počítačové simulácie dynamiky, prevádzkových podmienok, funkcie a činnosti navrhovaného zariadenia. Je schopný rozvíjať a aplikovať získané teoretické, ale aj experimentálne poznatky v oblasti tribológie a bioniky.

Vedúci katedry

prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.

tel.: +421 41 513 2903

e-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk 

Zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

tel.: +421 41 513 2900

e-mail: stefan.medvecky@fstroj.uniza.sk

Tajomník katedry

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

tel.: +421 41 513 2925

e-mail: robert.kohar@fstroj.uniza.sk

 

Sekretariát katedry

Veronika Jaššová

tel.: +421 41 513 2901

e-mail: veronika.jassova@fstroj.uniza.sk

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.