Katedra materiálového inžinierstva

Profil

Katedra materiálového inžinierstva je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti materiálov a medzných stavov materiálov. Výskum sa orientuje na: oblasť skúmania vzťahu medzi štruktúrou (resp. mikroštruktúrou, subštruktúrou) a vlastnosťami kovových a nekovových konštrukčných materiálov vrátane nekonvenčných druhov; nové metódy hodnotenia odolnosti materiálov voči mechanickému, fyzikálnemu a chemickému namáhaniu (únava, elektrochemická korózia, degradácia plastov a pod.) a nové smery v oblasti materiálového inžinierstva, s cieľom využívať hraničné vlastnosti materiálov vo všetkých oblastiach ich aplikácie.

Katedra vychováva študentov v študijnom programe Technické materiály. Ide o moderný študijný program umožňujúci získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti strojárskych technológií a materiálov.

Pracovníci katedry počas svojho pôsobenia dosiahli vo výskume veľa významných výsledkov. Napríklad, v oblasti výskumu kryštalizácie liatin aplikovali a overili liatinu s červíkovitým grafitom pre odliatky spaľovacích motorov, pre sklárske formy a strojárske výrobky dopravných prostriedkov. V oblasti výskumu vplyvu intenzívneho ultrazvuku na vlastnosti konštrukčných materiálov založil prof. Ing. Anton Puškár, DrSc. originálnu školu, kde sa komplexne sledujú otázky hromadenia poškodenia a porušovania materiálov pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní. V oblasti výskumu znižovania poruchovosti súčastí železničných vozidiel pracovníci katedry prepracovali problémy využívania nových typov ocelí, aplikovali nové renovačné metódy a navrhli nové spôsoby tepelného spracovania.

Vedúca katedry

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

tel.: +421 41 513 2600

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúcej katedry

Ing. Mária Chalupová

tel.: +421 41 513 6005

e-mail: maria.chalupova@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Lenka Dedíková

tel.: +421 41 513 2601

e-mail: lenka.dedikova@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.