Katedra obrábania a výrobnej techniky

Profil

     Katedra obrábania a výrobnej techniky  je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti strojárstva,  výrobných  technológii, aditívnej výroby, diagnostiky obrábacích strojov a metrológie.

     Naša doterajšia vzdelávacia činnosť, ale aj aktuálne požiadavky praxe preukazujú, že neustále treba rozvíjať obsah i spôsoby  vzdelávania, jej metodickú i didaktickú stránku. Prax si vyžaduje čoraz častejšie riešenie multidisciplinárnych úloh a projektov. Preto hlavný cieľ štúdia na Katedre obrábania a výrobnej techniky je výchova všestranného absolventa schopného adaptovať sa do širokej oblasti aktuálnych činností. Výchova dobrého odborníka a dobrého človeka nie je jednostrannou záležitosťou. Je výsledkom každodennej spolupráce zamestnancov a študentov, ktorá sa predovšetkým prejavuje vo vysokokvalitnom procese vzdelávania zo strany pedagógov a v systematickom a samostatnom štúdiu študentov.

     V súčasnosti Katedra obrábania a výrobnej techniky zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore Strojárstvo, študijnom programe Strojárske technológie (denné bakalárske  štúdium), Strojárstvo (externé bakalárske a inžinierske  štúdium) a Automatizované výrobné systémy (denné inžinierske a denné/externé doktorandské štúdium). Počas štúdia nadobudnú absolventi študijných programov zabezpečovaných katedrou implementačné vedomosti z oblasti výrobných technológií a procesov,  diagnostiky obrábacích strojov, návrhu výrobných systémov, implementácie CAD údajov do výrobných a kontrolných procesov,  aplikačnej 2D a 3D metrológie (implementácia najnovších ISO noriem z oblasti kontroly výrobkov- sme externým spolupracovníkom SÚTN SR) a aditívnej výroby (návrh, dizajn a 3D tlač výrobkov).

      K vzájomnej spolupráci želám študentom a pracovníkom KOVT veľa zdravia, spokojnosti, usilovnosti, trpezlivosti a úspechov.

Vedúci katedry

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD.

tel.: +421 41 513 2750

e-mail: mario.drbul@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko výskumnú činnosť

doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD.

tel.: +421 41 513 2780

e-mail: michal.sajgalik@fstroj.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť

Ing. Jozef Holubják, PhD.

tel.: +421 41 513 2783

e-mail: jozef.holubjak@fstroj.uniza.sk

Sekretariát katedry

Miriama Tatranská

tel.: +421 41 513 2751

e-mail: miriama.tatranska@fstroj.uniza.sk

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.