Študijné odbory, v ktorých fakulty Žilinskej univerzity získali právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky

5.2.59 Doprava

5.2.60 Poštové technológie

8.2.1 Dopravné služby

Strojnícka fakulta

5.2.1 Strojárstvo

5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Elektrotechnická fakulta

5.2.10 Teoretická elektrotechnika

5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika

5.2.12 Elektrotechnológie a elektromateriály

5.2.14 Automatizácia

5.2.15 Telekomunikácie

Stavená fakulta

5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

5.1.7 Aplikovaná mechanika

5.2.8 Stavebníctvo

Fakulta riadenia a informatiky

3.3.15 Manažment

9.2.9 Aplikovaná informatika

Fakulta bezpečnosného inžinierstva

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

8.3.6 Záchranné služby

Celouniverzitný študijný odbor

5.2.58 Súdne inžinierstvo

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.