Výzva č. 2/2023

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2023. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Kto môže projekt podať:

 • študent UNIZA, ktorý je v akademickom roku 2023/2024 zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia.

Riešiteľský kolektív:

 • zodpovedný riešiteľ: študent UNIZA zapísaný do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2023/2024),
 • ďalší riešitelia: študenti UNIZA zapísaní do 1. ročníka študijného programu 2. stupňa v dennej forme štúdia alebo do 2. alebo 3. ročníka študijného programu 1. stupňa v dennej forme štúdia (v AR 2023/2024),
 • vedúci projektu: ak je zodpovedným riešiteľom projektu študent 2. stupňa, musí mať vedúceho projektu, ktorý je zamestnancom príslušného pracoviska.

Spôsob podávania návrhov:

 • štruktúra žiadosti je uvedená v prílohe č. 1 Smernice UNIZA č. 180,
 • elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum, záložka Grantový systém UNIZA,
 • návrh žiadosti sa podáva v systéme ISVV UNIZA (študent získa prístup do ISVV UNIZA zápisom na štúdium), po vyplnení projektových údajov je potrebné nastaviť stav riešenia projektu ako „podaný“,
 • zodpovednému riešiteľovi bude automaticky vygenerovaný potvrdzujúci e-mail o podaní žiadosti o grantový projekt UNIZA,
 • podpísanú žiadosť v tlačenej forme je nutné doručiť na Oddelenie pre vzdelávanie na rektorát, Ing. Kataríne Markusovej,
 • vytlačená žiadosť po doručení na Oddelenie pre vzdelávanie bude zaevidovaná do registratúry UNIZA centrálne.

Termín na podávanie návrhov projektov:

 • elektronicky aj písomne do 01. 10. 2023.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov:

 • v zmysle prílohy č. 2 Smernice UNIZA č. 180.

Termín pre menovanie oponentov návrhov projektov:

 • do 13. 10. 2023 (v zmysle ods. 3 a 4 čl. 7 Smernice UNIZA č. 180 navrhne dekan príslušnej fakulty a Grantová rada UNIZA po jednom oponentovi).

Termín pre hodnotenie návrhov projektov a vypracovanie posudkov oponentmi:

 • do 03. 11. 2023 vypracujú a vložia do ISVV systému oponenti posudky vypracované v súlade so Smernicou UNIZA č. 180.

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia návrhov projektov:

 • do 10. 11. 2023,
 • výsledky hodnotenia budú zverejnené Oddelením pre vzdelávanie formou oznamu na webovej stránke UNIZA, záložka Grantový systém UNIZA,
 • zodpovední riešitelia projektov budú informovaní e-mailom.

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt:

 • 1000 EUR/projekt (v prípade porušenia stanovených podmienok môže predseda Grantovej rady požiadať o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov).

Riešenie financovaného projektu:

 • do 31. 10. 2024.

Záverečná správa o riešení projektu:

 • zodpovedný riešiteľ vypracuje do 15. 11. 2024 záverečnú správu v systéme ISVV UNIZA (formulár je v systéme).

Hodnotenie riešených projektov:

 • hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle čl. 12, časti 4 Smernice UNIZA č. 180,
 • súčasťou hodnotenia je prezentovanie výsledkov projektu pred hodnotiacou komisiou v mesiaci november 2024,
 • 3 najlepšie hodnotené projekty budú odmenené rektorom UNIZA.

Zrušenie súťaže:

Rektor UNIZA môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice UNIZA č. 180.


V Žiline, dňa  17. 04. 2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

rektor

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.