Základná podmienka prijatia na BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

       Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

        Pre štúdium na SjF je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

Termín podania prihlášky

do 30. 04. 2024

Termín prijímacieho konania

17. 06. 2024

 

 

Ďalšie podmienky prijatia

Prijímacie konanie nemusíš absolvovať, keď spĺňaš aspoň jednu z nasledujúcich podmienok !!!

  • si študent/-tka, absolvent/-tka gymnázia a strednej priemyselnej školy strojníckej, stavebnej alebo  elektrotechnickej, a dosiahol/la si celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,8 vrátane,
  • si študent/-tka, absolvent/-tka strednej odbornej školy, spojenej školy, spojenej školy a akadémie a dosiahol/la si celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,6 vrátane,
  • maturoval/a si z matematiky – nie horšie ako za 3,
  • v aktuálnom školskom roku si absolvoval/la testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahol si percentil aspoň 60,
  • počas štúdia na strednej škole si úspešne riešil/la matematickú, fyzikálnu, informatickú olympiádu v krajskom alebo celoslovenskom kole,
  • bol/la si úspešný/á v krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole významnej vedomostnej odbornej súťaže.

 

  Ak nespĺňaš kritériá na prijatie BEZ prijímacieho konania  

        Budeš musieť absolvovať test zo stredoškolského učiva so zameraním na základné vedomosti z prírodovedných, technických a spoločenských disciplín.

>> Vzorový test <<

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.